ACV

Avaluació Ambiental sector cítrics a Terres de l’Ebre

Resum executiu
L’any 2019 es van produir al voltant de 150 mil tones de cítrics a Catalunya, destacant` particularment la mandarina, la qual va suposar més del 70% d’aquesta producció (Idescat, 2019). En concret a les Terres de l’Ebre, gairebé 10 mil hectàrees de les 85 mil hectàrees dedicades a cultius llenyosos estan destinades a el cultiu de cítrics (Idescat, 2019).
L’objectiu del present estudi és la quantificació de la petjada ambiental de la producció de mandarina a Catalunya, amb especial atenció als processos de producció agrícola i tractament postcollita, per la detecció de punts febles des del punt de vista ambiental i identificació de potencials millores.
L’anàlisi ambiental s’ha dut a terme en base a la eina de quantificació ambiental Anàlisi de Cicle de Vida, ACV (ISO 14040). Aquest és un mètode d’avaluació quantitativa dels impactes ambientals dels productes, amb un enfoc de cadena agroalimentària complerta incidint en tots el potencials efectes ambientals.
S’ha definit un escenari de producció representatiu localitzat a Terres de l’Ebre, d’on s’han obtingut les dades primàries pròpies de l’activitat agrícola a partir de dades directes de camp i de postcollita en base a la informació registrada en les centrals cooperatives. En relació a les dades secundàries, aquestes procedeixen dels valors per defecte proporcionats per base de dades, essent adaptades a les condicions locals si així es requereix, per exemple electricitat i fabricació fertilitzants.
Diferents anàlisis de sensibilitat es duen a terme per tal de delimitar la influència de paràmetres clau en la quantificació dels impactes: i) criteris quantificació impacte consum aigua de reg; ii) avaluació impacte fitosanitaris genèrics vs fitosanitaris específics.
El resultats ambientals han mostrat la gestió de l’aigua com uns dels aspectes més crítics.
Destaca particularment i en comparació a altres cultius/estudis la importància dels fitosanitaris emprats, especialment l’ús d’oli mineral. L’estudi també demostra la importància de la fertilització per una gran categoria d’impactes, essent un aspecte pel qual es recomanaria l’estudi d’alternatives.
Cal, però, fer esment que la metodologia emprada, Anàlisis de Cicle de Vida, tot i ser la recomanada per les autoritats científiques i polítiques, Comissió Europea i Programa Ambiental de les Nacions Unides, presenta encara mancances metodològiques, en vies de millora, cal per tant ser curosos en la interpretació dels valors absoluts i considerar els resultats presentats com un patró prospectiu.
De l’estudi realitzat es pot concloure que encara que la producció de mandarines a Catalunya està en els rangs d’impacte ambiental en què es troben la resta de regions productores, hi ha espai per a la millora del cultiu des del punt de vista ambiental, on hauríem de començar per millorar els processes relacionats amb el consum d’aigua, així com estudiar possibles millores en l’ús de fertilitzants i fitosanitaris durant la producció agrícola, i consum energètic i embalatge en les etapes de postcollita.

Veure l’estudi complert en l’enllaç

Resumen de prensa sobre el proyecto ACV llet de vaca

LOGO IMA                                            logo AGROTERRITORI

El Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona y la fundación Agroterritori han desarrollado, de forma conjunta, el proyecto “Análisis de Ciclo de Vida y cálculo de la Huella de Carbono de la producción de leche de vaca en Cataluña”, financiado por la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación, AGAUR y por el Departamento de Agricultura, DAAM, de la Generalitat de Catalunya. El equipo de investigación ha estado formado por el Dr. Josep Vila, Ignasi Ballús, Anna Roca y Cristina Tous.

Este proyecto, llevado a cabo entre mayo de 2013 y marzo de 2014, nació con el objetivo de apoyar al sector de vaca de leche y con la intención de contribuir en la aportación de oportunidades de mejora tanto en temas de eficiencia energética como en el uso de los recursos naturales. Por este motivo, y en consonancia con la creciente exigencia de avanzar en el control y la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, se ha trabajado el presente estudio a nivel de explotación lechera desde una perspectiva ambiental, en la que el análisis de ciclo de vida y el cálculo de la huella de carbono juegan un papel clave.

El análisis de ciclo de vida ha permitido identificar todos y cada uno de los factores que intervienen durante la fase productiva de la leche. A partir de aquí, se llevado a cabo un inventario de consumos energéticos y emisiones que ha permitido hacer una balance entre consumo, emisión y fijación que conlleva el cálculo de la huella de carbono, en equivalentes de CO2, para la producción de un quilogramo de leche y para cada explotación analizada.

El estudio se ha desarrollado aplicando una metodología de análisis referenciada en la norma PAS-2050, la norma ISO-14044-44 y la guía metodológica de la International Dairy Federation, así como con el asesoramiento de un grupo de expertos cercanos a la dinámica del sector: desde la administración a través del Observatorio del bovino de leche y carne del DAAM al mundo cooperativo de la producción de leche, pasando por el entorno académico y el sindical agrario. Las aportaciones de estos expertos se han sucedido a lo largo de todo el proceso de investigación, desde el estadio inicial en la elección de los casos de estudio de referencia y en los aspectos metodológicos de base hasta la discusión final de los resultados.

Como era de esperar, los resultados del proyecto ponen revelan que el factor con una contribución mayor sobre la huella de carbono de la leche de vaca es la alimentación, situándose entre el 50 y el 72% del total de las emisiones de carbono. Se ha realizado una categorización de las diferentes responsabilidades de los factores sobre la huella de carbono para facilitar la interpretación de los resultados, fijando el centro de atención en el apartado que hace referencia a la alimentación del ganado. Es sobre este apartado, la alimentación animal, sobre el que el productor, la industria y los gobiernos tienen una mayor capacidad para reducir la huella de carbono.

Otro factor que contribuye a reducir la huella de carbono es una mayor producción lechera per cabeza de ganado. Con una mayor producción de leche, queda más repartida la distribución de la emisión total de gases de efecto invernadero. Los resultados insinúan que una mayor integración de las explotaciones con una cooperativa grande con fábrica de piensos propia implica una menor huella de carbono. Los resultados también apuntan que una mayor base territorial de la explotación favorece una huella menor.

Finalmente, cabe destacar que este proyecto pone en evidencia la necesidad de establecer una periodicidad de estudio de la huella de carbono de las explotaciones, sólo de esta manera se podrán controlar las emisiones y detectar fácilmente los efectos de las medidas y políticas aplicadas.

*

——————

Agrodigital, 12 de maig de 2014    —–    Hasta el 70% de la huella de carbono de la leche depende de la alimentación de la vaca

La alimentación es el factor con una contribución mayor sobre la huella de carbono de la leche de vaca, situándose entre el 50 y el 72% del total de las emisiones de carbono, según un proyecto “Análisis de Ciclo de Vida y cálculo de la Huella de Carbono de la producción de leche de vaca en Cataluña”, desarrollado conjuntamente por el Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona y la fundación Agroterritori.

En la investigación se ha realizado una categorización de las diferentes responsabilidades de los factores sobre la huella de carbono para facilitar la interpretación de los resultados, fijando el centro de atención en el apartado que hace referencia a la alimentación del ganado. Es sobre este apartado, la alimentación animal, sobre el que el productor, la industria y los gobiernos tienen una mayor capacidad para reducir la huella de carbono.

Otro factor que contribuye a reducir la huella de carbono es una mayor producción lechera per cabeza de ganado. Con una mayor producción de leche, queda más repartida la distribución de la emisión total de gases de efecto invernadero. Los resultados insinúan que una mayor integración de las explotaciones con una cooperativa grande con fábrica de piensos propia implica una menor huella de carbono. Los resultados también apuntan que una mayor base territorial de la explotación favorece una huella menor.

——————

Otros enlaces que publican la noticia son:

En castellano:

http://ibercide.ibercaja.es/documenta/info_noticia/analisis-de-ciclo-de-vida-y-calculo-de-la-huella-de-carbono-de-la-produccion-de-leche-de-vaca-en-ca.aspx

En catalán:

* http://agropres.wordpress.com/2014/05/11/es-presenta-un-estudi-sobre-lanalisi-del-cicle-de-vida-i-petjada-de-carboni-de-la-produccio-de-llet-de-vaca-a-catalunya

* http://www.diaridegirona.cat/comarques/2014/05/09/sector-lleter-podria-reduir-emissions/668695.html

* http://www.lavanguardia.mobi/slowdevice/local/osona/20140508/54406727362/un-estudi-revela-que-el-sector-de-la-vaca-de-llet-podria-reduir-les-emissions-de-co2-controlant.html

* http://www.324.cat/noticia/2391513/altemporda/Un-estudi-revela-que-el-sector-de-la-vaca-de-llet-podria-reduir-les-emissions-de-CO2-controlant-lalimentacio-del-bestiar

* http://www.vilaweb.cat/acn/ultima-hora/4189982/20140508/estudi-revela-sector-vaca-llet-podria-reduir-emissions-co2-controlant-lalimentacio-bestiar.html

*

Programa de la jornada (en catalán): 08maig2014_VIC_Cicle_de_Vida

Recull de premsa sobre el projecte ACV llet de vaca

ACV_diari_GironaEl 9 nou economia

Hasta el 70% de la huella de carbono de la leche depende de la alimentación de la vaca  Agrodigital, 12 de maig de 2014

La alimentación es el factor con una contribución mayor sobre la huella de carbono de la leche de vaca, situándose entre el 50 y el 72% del total de las emisiones de carbono, según un proyecto “Análisis de Ciclo de Vida y cálculo de la Huella de Carbono de la producción de leche de vaca en Cataluña”, desarrollado conjuntamente por el Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona y la fundación Agroterritori.

En la investigación se ha realizado una categorización de las diferentes responsabilidades de los factores sobre la huella de carbono para facilitar la interpretación de los resultados, fijando el centro de atención en el apartado que hace referencia a la alimentación del ganado. Es sobre este apartado, la alimentación animal, sobre el que el productor, la industria y los gobiernos tienen una mayor capacidad para reducir la huella de carbono.

Otro factor que contribuye a reducir la huella de carbono es una mayor producción lechera per cabeza de ganado. Con una mayor producción de leche, queda más repartida la distribución de la emisión total de gases de efecto invernadero. Los resultados insinúan que una mayor integración de las explotaciones con una cooperativa grande con fábrica de piensos propia implica una menor huella de carbono. Los resultados también apuntan que una mayor base territorial de la explotación favorece una huella menor.

——————–

Es presenta un estudi sobre l’anàlisi del cicle de vida i petjada de carboni de la producció de llet de vaca a Catalunya Agropress, 11 de maig de 2014

L’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona i la Fundació Agroterritori han desenvolupat, de forma conjunta, el projecte “Anàlisi de Cicle de Vida i càlcul de la Petjada de Carboni de la producció de llet de vaca a Catalunya”, finançat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) i pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) de la Generalitat  i que ha estat presentat a Vic.

Aquest projecte, dut a terme entre maig del 2013 i març del 2014, va néixer amb l’objectiu de donar suport al sector del vaquí de llet i amb la intenció d’oferir oportunitats de millora tant pel que fa a l’eficiència energètica com en l’ús de recursos naturals. Per aquest motiu, i en consonància amb l’exigència d’avançar en el control i la mitigació de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, s’ha promogut el present estudi a nivell d’explotació lletera des d’una perspectiva ambiental, on l’anàlisi de cicle de vida i el càlcul de la petjada de carboni juguen un paper clau.

Identificació dels diferents factors

L’anàlisi de cicle de vida ha permès identificar cadascun dels factors que intervenen durant la fase productiva de la llet. A partir d’aquí, s’ha dut a terme un inventari que ha permès el càlcul de la petjada de carboni, en equivalents de CO2, per a la producció d’un quilogram de llet corresponent a cada explotació analitzada.

L’estudi dut a terme ha comptat amb una metodologia d’anàlisi referenciada en la norma PAS-2050, la norma ISO-14044-44 i la guia metodològica de la International Dairy Federation, així com amb l’assessorament d’un grup d’experts pròxims a la dinàmica del sector: des de l’administració a través de l’Observatori del boví de llet i carn del DAAM al món cooperatiu de la producció de llet, tot passant per l’entorn acadèmic i el marc sindical. Les aportacions d’aquests experts s’han mantingut al llarg de tot el procés de la recerca, des de l’estadi inicial amb la selecció dels casos d’estudi de referència i els aspectes metodològics de base fins a la discussió final dels resultats.

L’alimentació, el factor de major incidència

Com era d’esperar, els resultats del projecte posen sobre la taula que el factor amb una incidència major sobre la petjada de carboni de la llet de vaca és l’alimentació, tot situant-se entre el 50 i el 72% del total de les emissions de carboni. S’ha realitzat una categorització de les diferents responsabilitats per tal d’avançar en la interpretació dels resultats, fixant l’enfoc en l’apartat referent a l’alimentació del bestiar. És en aquest apartat, l’alimentació, on productor i governs tenen major capacitat per a reduir la petjada de carboni.

El principal factor per a reduir la petjada de carboni és una major producció lletera per cap de bestiar. Amb una major producció de llet, més repartida queda la distribució de l’emissió total de gasos d’efecte hivernacle. Els resultats insinuen que una major integració de les explotacions amb una cooperativa gran amb fàbrica de pinsos implica una menor petjada de carboni. També queda reflectit als resultats que una major base territorial de l’explotació afavoreix una petjada menor.

Finalment, cal destacar que aquest projecte fa evident la necessitat d’establir una periodicitat d’estudis de petjada de carboni per a les explotacions; només d’aquesta manera es podran controlar les emissions i detectar fàcilment els efectes de les mesures i polítiques aplicades.

*

*

Altres enllaços que publiquen la noticia:

* http://ibercide.ibercaja.es/documenta/info_noticia/analisis-de-ciclo-de-vida-y-calculo-de-la-huella-de-carbono-de-la-produccion-de-leche-de-vaca-en-ca.aspx

* http://www.diaridegirona.cat/comarques/2014/05/09/sector-lleter-podria-reduir-emissions/668695.html

* http://www.lavanguardia.mobi/slowdevice/local/osona/20140508/54406727362/un-estudi-revela-que-el-sector-de-la-vaca-de-llet-podria-reduir-les-emissions-de-co2-controlant.html

* http://www.324.cat/noticia/2391513/altemporda/Un-estudi-revela-que-el-sector-de-la-vaca-de-llet-podria-reduir-les-emissions-de-CO2-controlant-lalimentacio-del-bestiar

* http://www.vilaweb.cat/acn/ultima-hora/4189982/20140508/estudi-revela-sector-vaca-llet-podria-reduir-emissions-co2-controlant-lalimentacio-bestiar.html

* http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/743105.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=index&utm_source=rss&utm_medium=index&utm_campaign=rss

*

Programa de la jornada: 08maig2014_VIC_Cicle_de_Vida

*

*

ACV i petjada de carboni de la producció de llet

ACVlletvaca

PROJECTE: http://www.acvlletvaca.cat/recursos/ACV_lletvaca_IBE.pdf

ñ

L’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona i la Fundació Agroterritori han desenvolupat, de forma conjunta, el projecte “Anàlisi de Cicle de Vida i càlcul de la Petjada de Carboni de la producció de llet de vaca a Catalunya”, finançat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, AGAUR i pel Departament d’Agricultura, DAAM, de la Generalitat de Catalunya. L’equip de recerca ha estat format pel Dr. Josep Vila, Ignasi Ballús, Anna Roca i Cristina Tous.

El passat dijous 8 de maig es va presentar a els resultats a la seu de al cooperativa Plana de Vic en el marc de les jornades tècniques del Pla Anual de Transferència Tecnològica del DAAM https://agroterritori.org/?p=1177

 

El projecte #ACVllet, dut a terme entre el maig del 2013 i el març del 2014, va néixer amb l’objectiu de donar suport al sector de vaca de llet i amb la intenció de contribuir en l’aportació d’oportunitats de millora tant pel que fa a l’eficiència energètica com en l’ús de recursos naturals. Per aquest motiu, i en consonància amb l’exigència creixent d’avançar en el control i la mitigació de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, s’ha promogut el present estudi a nivell d’explotació lletera des d’una perspectiva ambiental, on l’anàlisi de cicle de vida i el càlcul de la petjada de carboni juguen un paper clau.

L’anàlisi de cicle de vida ha permès identificar cadascun dels factors que intervenen durant la fase productiva de la llet. A partir d’aquí, s’ha dut a terme un inventari de consums energètics i emissions que han permès fer un balanç entre consum, emissió i fixació que porta al càlcul de la petjada de carboni, en equivalents de CO2, per a la producció d’un quilogram de llet corresponent a cada explotació analitzada.

L’estudi dut a terme ha comptat amb una metodologia d’anàlisi referenciada en la norma PAS-2050, la norma ISO-14044-44 i la guia metodològica de la International Dairy Federation, així com amb l’assessorament d’un grup d’experts pròxims a la dinàmica del sector: des de l’administració a través de l’Observatori del boví de llet i carn del DAAM al món cooperatiu de la producció de llet, tot passant per l’entorn acadèmic i el marc sindical. Les aportacions d’aquests experts s’han mantingut al llarg de tot el procés de la recerca, des de l’estadi inicial amb la selecció dels casos d’estudi de referència i els aspectes metodològics de base fins a la discussió final dels resultats.

Com era d’esperar, els resultats del projecte posen sobre la taula que el factor amb una incidència major sobre la petjada de carboni de la llet de vaca és l’alimentació, tot situant-se entre el 50 i el 72% del total de les emissions de carboni. S’ha realitzat una categorització de les diferents responsabilitats per tal d’avançar en la interpretació dels resultats, fixant l’enfoc en l’apartat referent a l’alimentació del bestiar. És en aquest apartat, l’alimentació, on productor, industria i governs tenen major capacitat per a reduir la petjada de carboni.

El principal factor per a reduir la petjada de carboni és una major producció lletera per cap de bestiar. Amb una major producció de llet, més repartida queda la distribució de l’emissió total de gasos d’efecte hivernacle. Els resultats insinuen que una major integració de les explotacions amb una cooperativa gran amb fàbrica de pinsos implica una menor petjada de carboni. També queda reflectit als resultats que una major base territorial de l’explotació afavoreix una petjada menor.

Finalment, cal destacar que aquest projecte fa evident la necessitat d’establir una periodicitat d’estudis de petjada de carboni per a les explotacions; només d’aquesta manera es podran controlar les emissions i detectar fàcilment els efectes de les mesures i polítiques aplicades.

—-

—-

—-

El Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona y la fundación Agroterritori han desarrollado, de forma conjunta, el proyecto “Análisis de Ciclo de Vida y cálculo de la Huella de Carbono de la producción de leche de vaca en Cataluña”, financiado por la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación, AGAUR y por el Departamento de Agricultura, DAAM, de la Generalitat de Catalunya. El equipo de investigación ha estado formado por el Dr. Josep Vila, Ignasi Ballús, Anna Roca y Cristina Tous.

 Este proyecto, llevado a cabo entre mayo de 2013 y marzo de 2014, nació con el objetivo de apoyar al sector de vaca de leche y con la intención de contribuir en la aportación de oportunidades de mejora tanto en temas de eficiencia energética como en el uso de los recursos naturales. Por este motivo, y en consonancia con la creciente exigencia de avanzar en el control y la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, se ha trabajado el presente estudio a nivel de explotación lechera desde una perspectiva ambiental, en la que el análisis de ciclo de vida y el cálculo de la huella de carbono juegan un papel clave.

El análisis de ciclo de vida ha permitido identificar todos y cada uno de los factores que intervienen durante la fase productiva de la leche. A partir de aquí, se llevado a cabo un inventario de consumos energéticos y emisiones que ha permitido hacer una balance entre consumo, emisión y fijación que conlleva el cálculo de la huella de carbono, en equivalentes de CO2, para la producción de un quilogramo de leche y para cada explotación analizada.

El estudio se ha desarrollado aplicando una metodología de análisis referenciada en la norma PAS-2050, la norma ISO-14044-44 y la guía metodológica de la International Dairy Federation, así como con el asesoramiento de un grupo de expertos cercanos a la dinámica del sector: desde la administración a través del Observatorio del bovino de leche y carne del DAAM al mundo cooperativo de la producción de leche, pasando por el entorno académico y el sindical agrario. Las aportaciones de estos expertos se han sucedido a lo largo de todo el proceso de investigación, desde el estadio inicial en la elección de los casos de estudio de referencia y en los aspectos metodológicos de base hasta la discusión final de los resultados.

Como era de esperar, los resultados del proyecto ponen revelan que el factor con una contribución mayor sobre la huella de carbono de la leche de vaca es la alimentación, situándose entre el 50 y el 72% del total de las emisiones de carbono. Se ha realizado una categorización de las diferentes responsabilidades de los factores sobre la huella de carbono para facilitar la interpretación de los resultados, fijando el centro de atención en el apartado que hace referencia a la alimentación del ganado. Es sobre este apartado, la alimentación animal, sobre el que el productor, la industria y los gobiernos tienen una mayor capacidad para reducir la huella de carbono.

Otro factor que contribuye a reducir la huella de carbono es una mayor producción lechera per cabeza de ganado. Con una mayor producción de leche, queda más repartida la distribución de la emisión total de gases de efecto invernadero. Los resultados insinúan que una mayor integración de las explotaciones con una cooperativa grande con fábrica de piensos propia implica una menor huella de carbono. Los resultados también apuntan que una mayor base territorial de la explotación favorece una huella menor.

Finalmente, cabe destacar que este proyecto pone en evidencia la necesidad de establecer una periodicidad de estudio de la huella de carbono de las explotaciones, sólo de esta manera se podrán controlar las emisiones y detectar fácilmente los efectos de las medidas y políticas aplicadas.

x

Presentació de l’estudi d’ACV de llet a Catalunya (Jornada PATT)

Jornada tècnica a Vic, 5 de maigEl proper dijous 8 de maig  a la seu de la cooperativa Plana de Vic organitzem la jornada Anàlisis de Cicle de Vida i càlcul de la Petjada de Carboni de la producció de llet de vaca a Catalunya.

En aquesta jornada us presentem els resultats del projecte l’ACV de la llet de vaca a Catalunya elaborat durant el període maig 2013 – maig 2014 per a tres casos d’estudi, tot parant atenció a una de les explotacions objecte d’estudi: el Pujol de Calldetenes.

Els estudis de Petjada de Carboni i d’Anàlisi de Cicle de Vida de productes i processos agraris són relativament recents. Alguns sectors a Catalunya ja han fet esforços en aquest sentit com és el cas d’alguns productes d’horta i de fruita o el cas del sector porcí. La recerca que aquí es presenta ha de contribuir al coneixement, control i millora ambiental de la producció de llet de vaca a nivell d’explotació i de l’entorn cooperatiu.

Programa de la jornada: 08maig2014_VIC_Cicle_de_Vida

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.