lleter

EUROREGIO – Projecte per la millora de l’eficiència energètica en explotacions de vaca de llet

El projecte “Estratègia per l’eficiència energètica en explotacions ramaderes de vaca de llet a l’Euroregió. Selecció i comparativa d’eines i metodologies d’anàlisi comunes» liderat per la Fundació Agroterritori en col·laboració amb el Consell Insular de Menorca, la Cambra Agrària d’Ariège i la Cambra Agrària de la Lozère, ha estat finançat per l’Euroregió Pirineus Mediterràni, en la Convocatòria de projectes 2013 Desenvolupament Sostenible.

L’objectiu és assolir les bases per a un coneixement profund sobre les necessitats energètiques de les explotacions lleteres de l’Euroregió i, al mateix temps, establir els mecanismes imprescindibles per afavorir l’ús responsable i eficient de l’energia en els processos productius de la llet.

Objectius espeífics:

– Establir una xarxa a l’Euroregió per l’anàlisi i l’assessorament al sector lacti, amb la voluntat de garantir la correcta gestió de l’energia en les empreses lleteres i promoure la recerca i el suport institucional.

– Identificar i definir els consum energètic de les explotacions de vaca de llet i el seu impacte ambiental, així com les millors iniciatives empresarials.

– Desenvolupar eines i mesures per millorar l’ús d’energia a nivell d’explotació.

– Consensuar una estratègia comuna per a l’eficiència energètica en explotacions ramaderes de vaca de llet de l’Euroregió.

– Incorporar l’eficiència energètica i el desenvolupament sostenible en la producció de llet de vaca i derivats com una variable clau de futur.

PRODUCTES RESULTATS DEL PROJECTE

1. Guia de bones pràctiques energètiques en explotacions de vaca de llet

GUIA energia vaca de llet

2. Guide des bonnes pratiques énergérgetiques dans les exploitations de vaches laitières

GUIDE énergie bovines laitières

3. Seminari Ús eficient de l’energia en explotacions de vaca de llet de l’Euroregió

Programa Seminari eficiència energètica vaca llet Euroregió

Programme Seminaire Efficace énergie bovines laitières Euroregión

Ponència Metodologia de treball

Estudi de cas Catalunya

Estudi de cas Menorca

Estudi de cas Ariège

Estudi de cas Lozère

Ponència Guia

Ponencia Estratègia

Ressenya_Debat_Seminari

Enllaç gravació del Seminari: Gravació UdG Seminari 19nov2015

4. Estratègia per promoure l’eficiència energètica en explotacions de vaca de llet de l’Euroregió

Estratègia eficiència energètica en vaca de llet

5. Stratégie pour la promotion de l’efficience énergétique dans les exploitations bovines laitières de l’Euroregión

Stratégie efficience énergétique bovin laitier

EUROREGIO – Seminari 19 novembre presentació de resultats

Us convidem a assistir el proper dijous 19 de novembre al Seminari “ÚS EFICIENT DE L’ENERGIA EN EXPLOTACIONS DE VACA DE LLET DE L’EUROREGIÓ” com a acte de presentació dels resultats i de les publicacions del projecte.

L’acte es celebrarà a la SALA D’ACTES de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, Campus Montilivi (C/ Maria Aurèlia Capmany, 61).

La Fundació Agroterritori desenvolupa amb la col·laboració del Consell Insular de Menorca, la Cambra Agrària d’Ariège i la Cambra Agrària de la Lozère un projecte que pretén assolir les bases per a un coneixement profund sobre les necessitats energètiques de les explotacions lleteres de l’Euroregió i, al mateix temps, establir els mecanismes imprescindibles per afavorir l’ús responsable i eficient de l’energia en els processos productius de la llet.

Programa: 19112015_Seminari-UdG-Eficiencia-Energetica-PROGRAMA_cat

Presentació de l’estudi d’ACV de llet a Catalunya (10 desembre, Vilabertran, Jornada PATT)

El proper dimecres 10 de desembre al matí a l’edifici EL CENTRE de Vilabertran, organitzem la jornada Anàlisis de Cicle de Vida i càlcul de la Petjada de Carboni de la producció de llet de vaca a Catalunya.

Us esperem a partir de les 11:30h a la Sala d’Actes de l’edifici EL CENTRE, Placeta del Sindicat, 1. 17760 – VILABERTRAN.

Aquesta serà la tercera jornada celebrada en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica 2014 dedicada a la presentació dels resultats del projecte l’ACV de la llet de vaca a Catalunya elaborat durant el període maig 2013 – maig 2014 per a tres casos d’estudi. En aquesta ocasió, parant atenció a una de les explotacions objecte d’estudi: Can Rigall, Vilanova de la Muga.

—-

Els estudis de Petjada de Carboni i d’Anàlisi de Cicle de Vida de productes i processos agraris són relativament recents. Alguns sectors a Catalunya ja han fet esforços en aquest sentit com és el cas d’alguns productes d’horta i de fruita o el cas del sector porcí. La recerca que aquí es presenta ha de contribuir al coneixement, control i millora ambiental de la producció de llet de vaca a nivell d’explotació i de l’entorn cooperatiu.

Programa de la jornada: Vilabertran_Petjada carboni

—-

Presentació de l’estudi d’ACV de llet a Catalunya (26 nov La Seu d’Urgell, Jornada PATT)

El proper dimecres 26 de novembre a la seu de la cooperativa PIRENAICA organitzem la jornada Anàlisis de Cicle de Vida i càlcul de la Petjada de Carboni de la producció de llet de vaca a Catalunya.

Us esperem a partir de les 19:30h al Carrer de Sant Ermengol, 48, 25700 LA SEU D’URGELL

Aquesta serà la segona jornada celebrada en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica 2014 dedicada a la presentació dels resultats del projecte l’ACV de la llet de vaca a Catalunya elaborat durant el període maig 2013 – maig 2014 per a tres casos d’estudi. En aquesta ocasió, parant atenció a una de les explotacions objecte d’estudi: l’Agrupació de Ribera d’Urgellet.

—-

Els estudis de Petjada de Carboni i d’Anàlisi de Cicle de Vida de productes i processos agraris són relativament recents. Alguns sectors a Catalunya ja han fet esforços en aquest sentit com és el cas d’alguns productes d’horta i de fruita o el cas del sector porcí. La recerca que aquí es presenta ha de contribuir al coneixement, control i millora ambiental de la producció de llet de vaca a nivell d’explotació i de l’entorn cooperatiu.

Programa de la jornada: La_Seu_26nov_Pirenaica

—-

ACV i petjada de carboni de la producció de llet

ACVlletvaca

PROJECTE: http://www.acvlletvaca.cat/recursos/ACV_lletvaca_IBE.pdf

ñ

L’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona i la Fundació Agroterritori han desenvolupat, de forma conjunta, el projecte “Anàlisi de Cicle de Vida i càlcul de la Petjada de Carboni de la producció de llet de vaca a Catalunya”, finançat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, AGAUR i pel Departament d’Agricultura, DAAM, de la Generalitat de Catalunya. L’equip de recerca ha estat format pel Dr. Josep Vila, Ignasi Ballús, Anna Roca i Cristina Tous.

El passat dijous 8 de maig es va presentar a els resultats a la seu de al cooperativa Plana de Vic en el marc de les jornades tècniques del Pla Anual de Transferència Tecnològica del DAAM https://agroterritori.org/?p=1177

 

El projecte #ACVllet, dut a terme entre el maig del 2013 i el març del 2014, va néixer amb l’objectiu de donar suport al sector de vaca de llet i amb la intenció de contribuir en l’aportació d’oportunitats de millora tant pel que fa a l’eficiència energètica com en l’ús de recursos naturals. Per aquest motiu, i en consonància amb l’exigència creixent d’avançar en el control i la mitigació de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, s’ha promogut el present estudi a nivell d’explotació lletera des d’una perspectiva ambiental, on l’anàlisi de cicle de vida i el càlcul de la petjada de carboni juguen un paper clau.

L’anàlisi de cicle de vida ha permès identificar cadascun dels factors que intervenen durant la fase productiva de la llet. A partir d’aquí, s’ha dut a terme un inventari de consums energètics i emissions que han permès fer un balanç entre consum, emissió i fixació que porta al càlcul de la petjada de carboni, en equivalents de CO2, per a la producció d’un quilogram de llet corresponent a cada explotació analitzada.

L’estudi dut a terme ha comptat amb una metodologia d’anàlisi referenciada en la norma PAS-2050, la norma ISO-14044-44 i la guia metodològica de la International Dairy Federation, així com amb l’assessorament d’un grup d’experts pròxims a la dinàmica del sector: des de l’administració a través de l’Observatori del boví de llet i carn del DAAM al món cooperatiu de la producció de llet, tot passant per l’entorn acadèmic i el marc sindical. Les aportacions d’aquests experts s’han mantingut al llarg de tot el procés de la recerca, des de l’estadi inicial amb la selecció dels casos d’estudi de referència i els aspectes metodològics de base fins a la discussió final dels resultats.

Com era d’esperar, els resultats del projecte posen sobre la taula que el factor amb una incidència major sobre la petjada de carboni de la llet de vaca és l’alimentació, tot situant-se entre el 50 i el 72% del total de les emissions de carboni. S’ha realitzat una categorització de les diferents responsabilitats per tal d’avançar en la interpretació dels resultats, fixant l’enfoc en l’apartat referent a l’alimentació del bestiar. És en aquest apartat, l’alimentació, on productor, industria i governs tenen major capacitat per a reduir la petjada de carboni.

El principal factor per a reduir la petjada de carboni és una major producció lletera per cap de bestiar. Amb una major producció de llet, més repartida queda la distribució de l’emissió total de gasos d’efecte hivernacle. Els resultats insinuen que una major integració de les explotacions amb una cooperativa gran amb fàbrica de pinsos implica una menor petjada de carboni. També queda reflectit als resultats que una major base territorial de l’explotació afavoreix una petjada menor.

Finalment, cal destacar que aquest projecte fa evident la necessitat d’establir una periodicitat d’estudis de petjada de carboni per a les explotacions; només d’aquesta manera es podran controlar les emissions i detectar fàcilment els efectes de les mesures i polítiques aplicades.

—-

—-

—-

El Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona y la fundación Agroterritori han desarrollado, de forma conjunta, el proyecto “Análisis de Ciclo de Vida y cálculo de la Huella de Carbono de la producción de leche de vaca en Cataluña”, financiado por la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación, AGAUR y por el Departamento de Agricultura, DAAM, de la Generalitat de Catalunya. El equipo de investigación ha estado formado por el Dr. Josep Vila, Ignasi Ballús, Anna Roca y Cristina Tous.

 Este proyecto, llevado a cabo entre mayo de 2013 y marzo de 2014, nació con el objetivo de apoyar al sector de vaca de leche y con la intención de contribuir en la aportación de oportunidades de mejora tanto en temas de eficiencia energética como en el uso de los recursos naturales. Por este motivo, y en consonancia con la creciente exigencia de avanzar en el control y la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, se ha trabajado el presente estudio a nivel de explotación lechera desde una perspectiva ambiental, en la que el análisis de ciclo de vida y el cálculo de la huella de carbono juegan un papel clave.

El análisis de ciclo de vida ha permitido identificar todos y cada uno de los factores que intervienen durante la fase productiva de la leche. A partir de aquí, se llevado a cabo un inventario de consumos energéticos y emisiones que ha permitido hacer una balance entre consumo, emisión y fijación que conlleva el cálculo de la huella de carbono, en equivalentes de CO2, para la producción de un quilogramo de leche y para cada explotación analizada.

El estudio se ha desarrollado aplicando una metodología de análisis referenciada en la norma PAS-2050, la norma ISO-14044-44 y la guía metodológica de la International Dairy Federation, así como con el asesoramiento de un grupo de expertos cercanos a la dinámica del sector: desde la administración a través del Observatorio del bovino de leche y carne del DAAM al mundo cooperativo de la producción de leche, pasando por el entorno académico y el sindical agrario. Las aportaciones de estos expertos se han sucedido a lo largo de todo el proceso de investigación, desde el estadio inicial en la elección de los casos de estudio de referencia y en los aspectos metodológicos de base hasta la discusión final de los resultados.

Como era de esperar, los resultados del proyecto ponen revelan que el factor con una contribución mayor sobre la huella de carbono de la leche de vaca es la alimentación, situándose entre el 50 y el 72% del total de las emisiones de carbono. Se ha realizado una categorización de las diferentes responsabilidades de los factores sobre la huella de carbono para facilitar la interpretación de los resultados, fijando el centro de atención en el apartado que hace referencia a la alimentación del ganado. Es sobre este apartado, la alimentación animal, sobre el que el productor, la industria y los gobiernos tienen una mayor capacidad para reducir la huella de carbono.

Otro factor que contribuye a reducir la huella de carbono es una mayor producción lechera per cabeza de ganado. Con una mayor producción de leche, queda más repartida la distribución de la emisión total de gases de efecto invernadero. Los resultados insinúan que una mayor integración de las explotaciones con una cooperativa grande con fábrica de piensos propia implica una menor huella de carbono. Los resultados también apuntan que una mayor base territorial de la explotación favorece una huella menor.

Finalmente, cabe destacar que este proyecto pone en evidencia la necesidad de establecer una periodicidad de estudio de la huella de carbono de las explotaciones, sólo de esta manera se podrán controlar las emisiones y detectar fácilmente los efectos de las medidas y políticas aplicadas.

x

Presentació de l’estudi d’ACV de llet a Catalunya (Jornada PATT)

Jornada tècnica a Vic, 5 de maigEl proper dijous 8 de maig  a la seu de la cooperativa Plana de Vic organitzem la jornada Anàlisis de Cicle de Vida i càlcul de la Petjada de Carboni de la producció de llet de vaca a Catalunya.

En aquesta jornada us presentem els resultats del projecte l’ACV de la llet de vaca a Catalunya elaborat durant el període maig 2013 – maig 2014 per a tres casos d’estudi, tot parant atenció a una de les explotacions objecte d’estudi: el Pujol de Calldetenes.

Els estudis de Petjada de Carboni i d’Anàlisi de Cicle de Vida de productes i processos agraris són relativament recents. Alguns sectors a Catalunya ja han fet esforços en aquest sentit com és el cas d’alguns productes d’horta i de fruita o el cas del sector porcí. La recerca que aquí es presenta ha de contribuir al coneixement, control i millora ambiental de la producció de llet de vaca a nivell d’explotació i de l’entorn cooperatiu.

Programa de la jornada: 08maig2014_VIC_Cicle_de_Vida

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.