Actuacions i Projectes – Europa

Iniciem el projecte CLIM’AGIL POCTEFA (2020-2022)

Aquest mes de gener de 2020, arrenca CLIM’AGIL “Adaptar la ganadería al cambio climático, una apuesta para el sector agrícola transpirenaico, un reto para transformar innovaciones probadas en modelos”, projecte cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

L’objectiu de l’INTERREG POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. El suport es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes que afavoreixin el desenvolupament territorial sostenible.

Socis:

CLIM’AGIL està liderat per la Cambra d’Agricultura de l’Arieja (Chambre d’Agriculture de l’Ariege) i compta altres 3 socis beneficis: Fundació Agroterritori, la societat cooperativa ABERE del País Basc (ABERE Zerbitzu Teknikoak Kooperatiba Sozietatea) i Cambra d’Agricultura dels Alts Pirineus (Chambre d’Agriculture des Hautes Pyrénées). A més, actua com a soci no beneficiari el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya

Resum: 

l panorama actual dels efectes del canvi climàtic sobre la ramaderia de muntanya genera incertesa a nivell econòmic, institucional i en el funcionament general dels sistemes productius, provocant una necessitat d’adaptació constant.

El projecte planteja la importància d’implementar una estratègies a banda i banda dels Pirineus per millorar la resiliència dels seus sistemes ramaders de boví de carn i de llet, oví de carn i de llet i cabrum. Es tracta de donar visibilitat i valoritzar innovacions i pràctiques que ja s’estan duent a terme en el sector en àmbits com: l’organització i funcionalitat dels sistemes productius; les pastures i l’alimentació; la salut, el benestar animal o la genètica; entre altres. Amb aquest projecte de cooperació transfronterera es pretén connectar productors, tècnics-assessors, administració i grups de recerca per compartir innovacions que ja hagin estat provades, mètodes de construcció de models per l’adaptació dels sistemes productius i competències i experiències entre França i Espanya, a banda i banda de Pirineus.

Calendari:

De 1er de gener de 2020 fins al 31 de maig de 2022

Zona:

L’acció es centra en la zona dels Pirineus catalans, les comarques de muntanya (Alta Ribagorça, Alt Urgell, Berguedà, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Solsonès, Ripollès i Val d’Aran), els Pirineus francesos a la zona de l’Arieja i Alts Pirineus i al país basc, especialment a la zona d’ Àlaba.

Context:

Els efectes del canvi climàtic estan presents en la vida diària dels ramaders a banda i banda dels Pirineus i el sector agrari coneix les dificultats que el fan vulnerable als efectes del canvi climàtic. La dependència dels preus dels mercats (entrades i productes) obliga a replantejar la viabilitat d’alguns models. En resposta a la pujada dels preus de l’energia i dels cereals i en un context de preus de venda baixos, els sectors lleters pirinencs es veuen obligats a reduir la mà d’obra. En el cas dels sectors carnis (boví o oví i cabrum), el baix valor de les produccions agrícoles obliga a dependre de les ajudes de la PAC i a expandir les explotacions, el que dificulta la seva transmissibilitat. La vulnerabilitat davant els avatars naturals i a les condicions hídriques també debilita els sistemes de producció i impulsa una gestió a curt termini.

No obstant això, hi ha dinàmiques que ofereixen perspectives encoratjadores d’evolució dels sistemes d’explotació cap a models més resilients i de múltiple rendiment: la valorització dels recursos agrícoles i forestals subexplotats; l’aparició de sectors territorialitzats i diversificació dels ingressos; l’evolució agroecològica de les explotacions que comporta una reducció de l’efecte sobre el medi ambient (aigua, aire, sòl, biodiversitat, etc.) i l’autonomia de les explotacions; l’eficiència energètica, entre d’altres.

El projecte CLIM’AGIL té com a objectiu promoure l’adaptació al canvi climàtic i la prevenció i gestió dels riscos en el sector ramader de muntanya transpirinenc recollint i sistematitzant les innovacions que ja s’estan duent a terme actualment, permetent que aquestes dinàmiques arribin a un nombre creixent de ramaders per afavorir una adaptació generalitzada dels sistemes al canvi climàtic.

Reptes del projecte: El sector agropecuari de la zona transpirinenca s’enfronta a diversos reptes similars associats al canvi climàtic, encara que poden variar en grau d’intensitat. Les situacions que experimentem en l’actualitat recomanen l’elaboració d’estratègies d’adaptació conjuntes. Les expectatives de les parts interessades coincideixen amb el repte és mobilitzar tot el sector i difondre solucions concretes per a facilitar un canvi gradual de les pràctiques.

La cooperació transfronterera permetrà compartir innovacions que ja s’han provat, mètodes de construcció de models, competències i experiències a França i Espanya. A més, l’agrupació de territoris amb sectors clau diferents ofereix la possibilitat de beneficiar-se d’habilitats i experiències recíproques.

Objectius i realitzacions:

L’objectiu general del projecte és donar suport als ramaders en la transició a aquests nous models adaptats al canvi climàtic donant solucions provades i disponibles, amb un enfoc sistèmic per preveure els impactes de cada canvi en els quatre territoris.

Els objectius específics són:

1. Realitzar un inventari d’innovacions com a recull i intercanvi de pràctiques que fan els sistemes productius més adaptats als efectes del canvi climàtic. A través de la metodologia de grups de treball o focus group integrats per productors, tècnics, recerca i institucions, es treballaran diverses temàtiques (quatre en total i una per territori).

2. Seguiment de proves pilot per reforçar el coneixement i donar suport en la recollida d’informació. Es realitzarà el seguiment de granges pilot en els quatre territoris. Els resultats seran compartits amb els agents del territori.

3. Integració de pràctiques i coneixement en models predictius. Es modelitzaran les trajectòries analitzades i es presentaran estratègies adaptatives claus per cada sector.

Actuacions:

1. Compartir un inventari de les innovacions i realització de 4 trobades focus group

Recopilació d’innovacions; Realització de quatre trobades d’intercanvi de coneixements i innovacions, una en cadascun del quatre territoris: salut i benestar animal (Catalunya), pastures i alimentació (Alts Pirineus), organització i funcionalitat dels sistemes productius (País Basc) i l’animal del futur (Arieja); Visites a explotacions o projectes clau per cadascuna de les temàtiques de les trobades i territoris; Balanç dels focus group, anàlisi dels coneixements adquirits i elaboració de vídeos testimonials de les trobades

2. Seguiment de proves pilot i compartir els resultats d’assaigs pilot

Posada en comú de les experiències pilot dels quatre territoris; Seguiment de les experiències pilot, avaluació i anàlisi de resultats; Elaboració d’una base de dades conjunta; Programa de visites a explotacions pilot dels 4 territoris; Informe final sobre resultats; Elaboració d’infografies i de vídeos testimonials de les experiències

3. Construcció d’un enfoc sistèmic del projecte per la redacció de l’Estratègia transpirinenca d’adaptació de la ramaderia de muntanya al canvi climàtic

Moderació de grups de ramaders i investigadors per seleccionar les innovacions pertinents; Modelització de les innovacions identificades. Proposta de trajectòries evolutives de pràctiques de gestió i adaptació al canvi climàtic; Construcció de l’Estratègia transpirinenca d’adaptació al canvi climàtic; Informe final sobre resultats; Elaboració d’un vídeo d’animació gràfica; Seminari de clausura per l’exposició de l’estratègia transfronterera

4. Gestió del projecte, comunicació i divulgació

Reunions del comitè de gestió; Establiment d’un comitè territorial a cada regió per al seguiment del projecte. Reunions dels comitès regionals; Posta en marxa d’un web i Facebook del projecte; Divulgació de vídeos testimonials de les diferents actuacions i resultats, fent participar experts i ramaders; Divulgació d’infografies i documents tècnics; Divulgació de l’Estratègia transpirinenca d’adaptació de la ramaderia de muntanya al canvi climàtic a través d’un vídeo d’animació gràfica; Activitat de clausura del projecte.

SOCIS:

   

Soci no beneficiari:

Amb el suport de:

EUROREGIO – Projecte per la millora de l’eficiència energètica en explotacions de vaca de llet

El projecte “Estratègia per l’eficiència energètica en explotacions ramaderes de vaca de llet a l’Euroregió. Selecció i comparativa d’eines i metodologies d’anàlisi comunes» liderat per la Fundació Agroterritori en col·laboració amb el Consell Insular de Menorca, la Cambra Agrària d’Ariège i la Cambra Agrària de la Lozère, ha estat finançat per l’Euroregió Pirineus Mediterràni, en la Convocatòria de projectes 2013 Desenvolupament Sostenible.

L’objectiu és assolir les bases per a un coneixement profund sobre les necessitats energètiques de les explotacions lleteres de l’Euroregió i, al mateix temps, establir els mecanismes imprescindibles per afavorir l’ús responsable i eficient de l’energia en els processos productius de la llet.

Objectius espeífics:

– Establir una xarxa a l’Euroregió per l’anàlisi i l’assessorament al sector lacti, amb la voluntat de garantir la correcta gestió de l’energia en les empreses lleteres i promoure la recerca i el suport institucional.

– Identificar i definir els consum energètic de les explotacions de vaca de llet i el seu impacte ambiental, així com les millors iniciatives empresarials.

– Desenvolupar eines i mesures per millorar l’ús d’energia a nivell d’explotació.

– Consensuar una estratègia comuna per a l’eficiència energètica en explotacions ramaderes de vaca de llet de l’Euroregió.

– Incorporar l’eficiència energètica i el desenvolupament sostenible en la producció de llet de vaca i derivats com una variable clau de futur.

PRODUCTES RESULTATS DEL PROJECTE

1. Guia de bones pràctiques energètiques en explotacions de vaca de llet

GUIA energia vaca de llet

2. Guide des bonnes pratiques énergérgetiques dans les exploitations de vaches laitières

GUIDE énergie bovines laitières

3. Seminari Ús eficient de l’energia en explotacions de vaca de llet de l’Euroregió

Programa Seminari eficiència energètica vaca llet Euroregió

Programme Seminaire Efficace énergie bovines laitières Euroregión

Ponència Metodologia de treball

Estudi de cas Catalunya

Estudi de cas Menorca

Estudi de cas Ariège

Estudi de cas Lozère

Ponència Guia

Ponencia Estratègia

Ressenya_Debat_Seminari

Enllaç gravació del Seminari: Gravació UdG Seminari 19nov2015

4. Estratègia per promoure l’eficiència energètica en explotacions de vaca de llet de l’Euroregió

Estratègia eficiència energètica en vaca de llet

5. Stratégie pour la promotion de l’efficience énergétique dans les exploitations bovines laitières de l’Euroregión

Stratégie efficience énergétique bovin laitier

Participen en el partenariat de la proposta RURBAN (H2020-RUR-2016-2017)

Agroterritori participa en la proposta RUral uRBAn Links for smart and integrated territorial governance presentada per Comune di Milano, el passat 15 de febrer de 2016. El partenariat del projecte està format per 34 entitats, públiques i privades, d’Itàlia, Àustria, França, Espanya, Grècia, Polònia, Bèlgica, Anglaterra, Holanda i Dinamarca.

La proposta s’emmarca en:

H2020 website

Pillar: Societal Challenges
Work Programme Year: H2020-2016-2017

Calendari provisional LIFE 2015

La Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea ha publicat el calendari provisional de la convocatòria LIFE 2015 a: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm

2015 Call for proposals for LIFE Grants under both sub-programmes (for Environment and for Climate Action) – provisional indicative timetables

Grant Type Phase Opening Date Closing Date
Traditional Projects 01 June 2015 15 September 2015
Preparatory Projects 01 June 2015 30 October 2015
Technical Assistance Projects 01 June 2015 Mid September 2015
Integrated Projects Concept Notes 01 June 2015 01 October 2015
Full Proposals Mid April 2016
NGO Framework Partnerships May 2015 July 2015

Actualitzacions dels programes de treball Horizon2020

La Comissió Europea va aprovar el 22 de juliol passat una primera actualització dels programes de treball 2014-2015 de Horizon 2020 corresponent a les convocatòries que tenen data de tancament al 2015. Les actualitzacions estan enfocades a confirmar els imports de les convocatòries pel 2015, i ena alguns casos poden incloure lleugeres modificacions en la descripció dels topics, per la qual cosa us recomanem descarregar-vos els programes de treball actualitzats al Research Participant Portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Aquesta actualització també ha servit per implementar dos nous instruments: un pilot denominat Fast Track to Innovation (FTI) i 5 Innovation prizes.

Els FTI s’implementaran a partir de Gener del 2015 per al període 2015-2016 amb 200 M euros de pressupost. Seran pilots orientats a les tecnologies i les seves aplicacions, que proveiran finançament a les accions properes al mercat i orientades a negoci.

Els Innovation prizes premiaran els projectes orientats a solucionar problemes concrets i reptes socials: «Reducing the Mis-use of Antibiotics», «Breaking the optical transmission barriers», «Collaborative Sharing of Spectrum», «Reduction of Air Pollution» i «Food-Scanner».

​ Trobareu més informació a: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-492_en.htm

SAFER, aménagement et développement de l’espace rural

Les Safer són associacions locals sense ànim de lucre, depenents del Ministeri d’Agricultura i les Finances francès, que tenen per objectiu «el desenvolupament sostenible i equilibrat de l’espai rural». Entre les seves funcions destaquen les encaminades a posar en producció espais agraris en venda: per a això les Safer compren terrenys agrícoles i els revenen o lloguen a agricultors o col·lectivitats que assegurin la continuïtat de l’activitat agrària.

Enllaços d’interès:

Web de SAFER

Ille de France

La regió d’Île de France (Paris) desenvolupa nombroses accions per protegir els espais naturals i agrícoles situats al voltant de la ciutat. París és una de les ciutats de major creixement demogràfic d’Europa i, per tant, on les necessitats de sòl pel creixement del teixit urbà són més exigents.

En aquest context el juny del 2003 va néixer a la comuna de l’Essone el Triangle Vert, una àrea de 4800 ha situada a escassos 25km de París on l’agricultura juga un paper protagonista (40% del territori). Els tres objectius principals definits en el projecte del Triangle Vert són:

a) garantir la continuïtat de l’activitat agrícola,

b) treure profit de la proximitat urbana,

c) donar a conèixer el valor mediambiental, cultural, paisatgístic i recreatiu del territori.

Adjunt trobem dos documents: 1.- en un primer Laverne T (president del Triangle Vert) ens fa una breu descripció del territori i de les principals funcions i activitats del parc. 2.- el segon document adjunt és una ponència realitzada per Vidal R i Fleury A en el marc del congrés Rural Near the City (Leuven, Bèlgica, 7 i 8 de febrer del 2008). Es tracta d’una descripció de la situació de l’agricultura a l’Ile de France i de les accions que es duen a terme per protegir i gestionar els espais agraris en aquesta zona.

Enllaços d’interès:

Web del Triangle Vert des Villes Maraîchères du Huropoix

Documents relacionats:

Le Triangle Vert: des Villes Maraîchères du Huropoix: pour un développement soutenable

Agriculture in Urban Planning in Ile de France

Parco Agricolo Milano Sud

El Parco Agricolo Milano Sud, als voltants de Milà, forma un espai continu on l’activitat agrícola és predominant. Mitjançant la figura de l’Ente gestore del Parcoes fan múltiples actuacions per dinamitzar l’activitat agrícola i preservar els valors paisatgístics, culturals i arquitectònics que permaneixen en l’espai.

Enllaços d’interès:

Web del Parco Agricolo Milano Sud

Y de Grenoble

La Y de Grenoble rep el seu nom de la forma que dibuixen les valls d’Isère i del Drac. L’agricultura que s’hi desenvolupa és de cultius extensius i horta a la plana. A mitja alçada trobem explotacions agropecuàries i arboricultura i viticultura, i finalment a la part superior de les montanyes trobem pastures per ramats.

L’Association pour le développement de l’agriculture dans l’Y Grenoblais (ADAYG) coordina nombroses activitats per promoure el consum local i l’ús de tècniques agrícoles sostenibles amb el medi ambient.

Enllaços d’interès:

Web de l’Association pour le développement de l’agriculture dans l’Y Grenoblais

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.