Documents – Estudis

Anuari 2018 per a la Nova Cultura del Territori – CRT

El Centre per a la Sostenibilitat Territorial publica el segon anuari per a la Nova Cultura del Territori (Anuari 2018_CST).

El CST destaca d’aquest número l’extensa feina relacionada amb els conflictes socioecològics que hi ha en el nostre país. Un anàlisis dels mateixos, unes propostes de millora per la gestió territorial, … en total 11 articles entre reflexions, experiències i propostes.

Aquest anuari pren el conflicte com a espai per tal d’establir un diàleg entre ciència i moviment social on les aportacions són mútues. Els científics aporten als activistes coneixements que fonamenten les seves crítiques i resistències i alternatives raonables i possibles. Alhora la ciutadania mobilitzada converteix en una corretja de transmissió la conversió de coneixement crític a programa polític concret, en actuació real sobre el terreny. També assenyalen als experts quines són les necessitats socials que s’han de convertir en noves línies d’investigació científica i al final una millora democràtica al popularitzar la capacitat de decisió de temes complexos.

I per aquest motiu, el CST pren com a seves les paraules del poeta Friedrich Holderlin “D’on neix el perill, neix la salvació també” al entendre els conflictes com a positius i creatius.

El Centre per a la Sostenibilitat Territorial indica que si voleu fer una donació, us enviaran l’Anuari 2018 imprès.

Aquest anuari ha tingut el suport de la diputació de Girona.

Projecte final del grau Martí Figueras. Ocupació real poma Empordà

Agroterritori ha tutoritzat el projecte de final de grau de Martí Figueras, alumne del Grau en Enginyeria Agroalimentària de la Universitat de Girona, en l’estudi “Ocupació real al voltant del sector de la fruita dolça a l’Empordà”. L’estudi radiografia la xarxa social i econòmica al voltant del sector de la fruita dolça de Girona. L’objectiu del treball és calcular la mà d’obra directa, indirecta i induïda que es genera al voltant de la producció, essencialment, de poma. Per al càlcul de la mà d’obra, ha emprat la metodologia que Agroterritori ha desenvolupat i aplicat en altres projectes anterior i a d’altres sectors agraris com: la llet al periurbà del sud de Girona, la vinya de l’Alt Penedès i els porcs del Pla de l’Estany.

DOCUMENT Projecte Final de Grau. MARTI FIGUERAS

Defensa del Projecte Final de Grau. MARTI FIGUERA

SOER2015 – Agència Europea del Medi Ambien (EEA)

SOER 2015 — The European environment — state and outlook 2015

A comprehensive assessment of the European environment’s state, trends and prospects, in a global context.
The synthesis report informs future European environmental policy in general and its implementation between 2015 and 2020 in particular. It includes a reflection on the European environment in a global context, as well as chapters summarising the state of, trends in, and prospects for the environment in Europe.

—-
Synthesis report in several languages

Situació i necessitats de la joventut (Benestar Social i Familia GENCAT)

Informes territorials. Situació i necessitats de la joventut a Catalunya

A partir de les dades de l’Equesta a la joventut de Catalunya 2012, la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia ha elaborat set informes territorials amb l’objectiu de fer una anàlisi comparativa sobre les condicions de vida dels joves a cadascun dels àmbits del Pla territorial de Catalunya. Aquesta anàlisi territorialitzada ha de permetre disposar d’un coneixement més acurat de la realitat heterogènia de la joventut a Catalunya i adequar el desplegament del PNJCat a les necessitats de cada territori.

L’Enquesta a la joventut de Catalunya (EJC) de la Direcció General de Joventut s’elabora per tal de conèixer en profunditat les condicions de vida i les trajectòries vitals de les persones joves a Catalunya.

Per consultar els informes aneu a l’enllaç següent: ENLLAÇ

També podeu accedir cliclant directament sobre els següents documents:

Cartografia dels hàbitats a Catalunya

Mapa elaborat conjuntament pel Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAiH) i la Universitat de Barcelona (UB), en el qual es caracteritzen els hàbitats naturals de Catalunya segons les tipologies definides per la metodologia CORINE biotopes manual. La cartografia està feta a escala 1:50.000 i la podrem descarregar des del web del DMAiH.

Amb aquests plànols podrem desxifrar els hàbitats del territori. Els espais agraris estan classificats segons: 1) conreus herbacis, 2) conreus llenyosos i plantacions d’arbres i 3)camps abandonats, ermots i àrees ruderals.

Figura: caracterització dels espais del Baix Llobregat (el color carn correspon als conreus herbacis)

Adjunt trobareu l’apartat relacionat amb l’agricultura del manual de CORINE (que és la base metodològica de la cartografia).

Enllaços d’interès:

Enllaç a la cartografia d’hàbitats de Catalunya

Documents relacionats:

Agricultural Land and Artifical Landscapes (CORINE biotopes manual)

European Digital Archive on Soil Maps of the World

En aquest portal web trobarem una gran col·lecció de mapes de sòl d’arreu del món. Tots els mapes han estat digitalitzats des de diferents publicacions en paper, pel que generalment es tracta de cartografia antiga i amb informació bàsica.

Figura: exemple del tipus de mapes que trobarem a la base de dades: Mapa de cultivos y aprovechamientos de España

Projecte del Joint Research Center de la Comissió Europea.

Enllaços d’interès:

Web de l’European Digital Archive on Soil Maps of the World

Mapa de sòls de Catalunya

El mapa de sòls de Catalunya és una eina elaborada per l’Institut Geològic de Catalunya que ens ofereix informació detallada sobre la composició física del sòl. El nivell de resolució dels mapes és 1:25.000. Actualment només està elaborat en algunes zones de Catalunya (la zona compresa entre Barcelona i Tarragona i el Delta de l’Ebre).

Us adjuntem, a tall d’exemple, la informació que ens ofereix l’aplicació respecte una parcel·la del camp de Tarragona.

Figura: Imatge de l’aplicatiu.

Enllaços d’interès:

Accés directe a l’àplicació: Mapa de Sòls de Catalunya

Documents relacionats:

Àrees cartografiades (data actualització: juny 2009)

Descripció d’una parcel·la mitjançant l’aplicació (exemple)

Corine Land Cover (CLC)

El projecte CLC és el programa realitzat per l’European Environtment Agency (EEA), desenvolupat durant el període 1985-2000, per estudiar les ocupacions del sòl en el territori europeu. L’objectiu de l’estudi era crear una base de dades on es recopilés la informació necessària per avaluar els efectes de les polítiques mediambientals comunitàries.

Els resultats del projecte poden ser consultats a través del web. Malgrat la resolució del visor (100m) és pobre en comparació amb d’altres Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG), l’aplicació ens permet fer una comparativa entre els usos del sòl els anys 1990 i 2000 i té un àmbit d’abast europeu.

Enllaços d’interès:

Corine Land Cover – accés a les dades i al visor

Atles dels municipis rurals de Catalunya

L’Atles dels municipis rurals de Catalunya és un recull exhaustiu d’indicadors i dades estadístiques de població i territori, economia i planificació territorial i medi ambient. Aquests indicadors reflecteixen l’evolució recent i la situació actual en diversos aspectes dels municipis rurals de Catalunya, però també dels municipis semi-urbans i urbans.

L’aplicació ens permet escollir les dades que volem estudiar i ens ofereix la possibilitat de presentar-les amb format full de càlculgràfic o mitjançant un mapa.

Actualment només estan disponibles les dades corresponents als àmbits de l’Alt Pirineu i Aran, les Comarques Centrals, Ponent i les Terres de l’Ebre

Enllaços d’interès:

Accedir a L’Atles dels municipis rurals de Catalunya

Xarxa Natura 2000: proposta catalana d’espais

Aquests dos documents ens ofereixen la distribució dels espais proposats per la Generalitat de Catalunya (Acord de Govern 112/2006) per formar part de la Xarxa Natura 2000.

Enllaços d’interès:

Web del DMAiH sobre els espais catalans inclosos a XN2000

Documents relacionats:

Proposta catalana d’espais per la Xarxa Natura 2000 (mapa general)

Proposta catalana d’espais per la Xarxa Natura 2000 (descripció dels diferents tipus d’hàbitats)

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.