Eines – Normativa – Territorial

11 grups Leader per 2014-2020

Seleccionats els 11 grups Leader que aplicaran la metodologia en 556 municipis, que representen el 73,24% del territori català 

La dotació que es destinarà al desenvolupament participatiu Leader durant aquest període de programació 2014-2020 és de 62.000.000 euros.

Les estratègies de desenvolupament local que han presentat els 11 GAL seleccionats, inclouen els objectius de cada estratègia i com es preveu assolir-los, els agents que han participat en l’elaboració de l’estratègia, una descripció de la zona d’actuació i dels recursos, les línies d’actuació i els criteris de selecció de projectes, entre d’altres. També han acreditat la participació dels agents públics i privats del territori en l’elaboració de l’estratègia, i promouen, com a elements transversals, la innovació, la millora del medi ambient i la mitigació del canvi climàtic.Prèviament a aquesta selecció de GAL, el Departament ha definit l’àmbit territorial d’aplicació del Leader, d’acord amb criteris demogràfics, d’envelliment i gènere de la població, de població aturada i dependència de l’agricultura. S’ha validat mitjançant un procés de participació pública, que ha permès incorporacions tan significatives com la Vall d´Aran, la Cerdanya gironina, o municipis costaners del Baix Ebre i del Montsià, en total 66 nous municipis a l’àmbit territorial Leader, que representa actualment el 73,24% del territori català.

Enllaç: http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Seleccionats-els-11-grups-Leader-que-aplicaran-el-desenvolupament-local-participatiu-del-PDR.cat2020-1407xLEA

Aprovació del Projecte de Llei del sòl d’ús agrari

El Govern aprova el projecte de llei que permetrà preservar el sòl d’ús agrari i afavorir la producció agrària a Catalunya

La norma s’inscriu en les polítiques que impulsa el Govern per potenciar, d’una banda, l’activitat agrícola i el desenvolupament rural i, de l’altra, la recuperació de terres de conreu per afavorir la creació del mosaic agroforestal que contribueixi a reduir el risc d’incendis.

El conseller d’Agricultura, Josep Maria Pelegrí, remarca que “som un país amb poca superfície agrària i no ens podem permetre el luxe de deixar-ne de tenir-ne més”.

El portaveu del Govern, Francesc Homs, recorda al govern espanyol que “la nostra manera de veure les coses no és amb enquestes, sinó preguntant al poble de Catalunya”.

 —

El Govern ha aprovat el Projecte de llei del sòl d’ús agrari, que té com a objectiu prioritari protegir els usos agraris del sòl i afavorir la producció agrària a Catalunya com a element clau per garantir un servei essencial com és l’alimentació. La norma també pretén potenciar la fixació de la població al territori i prevenir l’embosquinament i el risc d’incendis. La iniciativa s’inscriu en les polítiques que impulsa el Govern per potenciar, d’una banda, l’activitat agrària i el desenvolupament rural i, de l’altra, la recuperació de terres de conreu per afavorir la creació del mosaic agroforestal que contribueixi a reduir el risc d’incendis.

La llei té com a finalitat establir la preservació, ordenació i gestió del sòl d’ús agrari de Catalunya, i determinar-ne el règim jurídic i la regulació dels supòsits i de les modalitats d’intervenció pública per assegurar que es pugui utilitzar de la manera més beneficiosa possible per part de la societat i la pagesia. Preveu 4 grans eixos d’actuació:

1. Catalogar els espais agraris en funció de la qualitat dels seus sòls.
2. Prevenir l’afectació d’altres activitats sobre el sòl agrari. Qualsevol actuació en aquests espais s’haurà d’acompanyar d’una anàlisi d’afectacions directes i indirectes als sòls i d’un estudi d’alternatives.
3. Recuperar terres de conreu. Es crea un instrument que regula i dóna cobertura legal a la protecció del sòl agrari i que permetrà que un professional, a través de l’arrendament forçós, posi en producció terres de conreu abandonades.
4. Prevenir d’incendis. Dóna facilitats per recuperar sòls agraris embosquinats. Millora així el paisatge agrari i la biodiversitat i contribueix a la prevenció d’incendis, ja que fomenta la discontinuïtat de la massa forestal amb la creació d’un mosaic agroforestal que ha d’ajudar a reduir la propagació de focs. —

La pèrdua de sòl agrari a Catalunya
Des dels anys 80 Catalunya ha perdut una part “substancial” de superfície agrària, a conseqüència del boom urbanístic del país. Mentre el 1980 un 32,4% del territori català era agrari, el 2013 la xifra s’ha situat en el 26,3%. Per contra, ha augmentat la superfície forestal, que actualment representa el 64% de la superfície del país. “Som un país amb poca superfície agrària i no ens podem permetre el luxe de deixar-ne de tenir-ne més”, ha destacat el conseller Pelegrí.
—- —

Al·legacions a l’Avantprojecte de Llei de sòl d’ús agrari

Fundació Agroterritori ha presentat les seves al·legacions a l’Avantprojecte de Llei del sòl d’ús agrari (EDICTE d’1 d’octubre de 2014, pel qual se sotmet a informació pública de l’Avantprojecte de llei del sòl d’ús agrari, publicat el dia 6 d’octubre al DOGC núm. 6721). Podeu consultar el text d’Avantprojecte fent click al següent enllaç: 2014_17Llei_sol_agrari_Text)

*****

Al·legacions d’Agroterritori a l’Avantprojecte de la LSUA: AL.LEGACIONS_a_la_LSUA

 *********

Pla Territorial sectorial Agroforestal del País Basc

El divendrs 17 d’octubre de 2014, va sortir publicat al Boletín oficial del País Vasco N.º 198, i després de varios anys d’avantprojecte, el DECRETO 177/2014, de 16 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Podeu accedir-hi al següent link: http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/10/1404348a.shtml

Avantprojecte de Llei del sòl d’ús agrari

Avui ha sortit publicat el text de la futura Llei d’espais agraris de Catalunya.

Podeu consultar el text al següent enllaç i presentar al·legacions en un periode màxim de 15 dies (fins 23 d’octubre):

Estratègia desenvolupament sostenible de Catalunya

ACORD GOV/127/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova l’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya.
*
L’eix 3, àmbit 3.9, del Pla de Govern 2007-2010 inclou com a objectiu estratègic 2 impulsar el canvi cap a un desenvolupament sostenible, i especifica en el seu objectiu operatiu 2.1 la necessitat d’establir i desenvolupar una estratègia catalana de sostenibilitat.
*
Aquest objectiu respon als diferents mandats internacionals relatius a la necessitat d’elaborar estratègies de desenvolupament sostenible, especialment Rio 1992 i Johannesburg 2002, així com a les demandes del Parlament de Catalunya, que ha plantejat diverses vegades la necessitat que Catalunya es doti d’una estratègia de desenvolupament sostenible, la darrera recollida a la Resolució 301/VII, de 2009.
*
Altrament, els ens locals i els agents socials impulsen també aquesta Estratègia. D’una banda, la Declaració de Manresa + 10, promoguda l’any 2008 per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, manifesta la necessitat i la demanda d’una estratègia a escala nacional. D’altra banda, la necessitat d’elaborar aquesta Estratègia ha estat acordada entre el Govern i els agents socials en el marc de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 2008-2011.
+
L’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya en l’horitzó 2026 ha d’esdevenir un full de ruta que fixi les línies i els objectius estratègics claus per tal de garantir la transició de Catalunya cap a una economia segura, ecoeficient i de baix contingut en carboni, basada en una minimització en el consum de recursos, especialment els no renovables, i en els impactes sobre la salut i el medi a Catalunya i al món.
+
L’Estratègia queda vertebrada en 16 línies estratègiques i estableix 101 objectius estratègics —49 dels quals quantificats—, que garanteixen, a nivell operatiu, la concreció i la viabilitat del model 2026. Aquests objectius estratègics han estat consensuats pels diferents departaments de la Generalitat i amb un ampli ventall d’actors socials i econòmics, tot garantint el caràcter integrador de l’Estratègia amb la resta de plans i programes de la Generalitat de Catalunya.
+

Publicació dels documents vinculats amb la revisió del Pla de Gestió

RESOLUCIÓ TES/545/2014, de 7 de març, per la qual es fan públics l’esquema provisional dels principals temes que es plantegen al Districte de conca fluvial de Catalunya pel que fa a la gestió de l’aigua i els estudis previs a la planificació hidrològica i s’obre un termini per presentar observacions i suggeriments en relació amb aquests documents i amb el calendari i el programa de treball del Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya.

Enllaç

Ajuts del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

El FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) és el principal instrument de la Unió Europea per al desenvolupament de les regions menys afavorides o en declivi industrial.
Les actuacions beneficiàries del FEDER poden rebre un finançament fins al 50% del cost total de la inversió.
La Decisió de la Comissió Europea, de 7 de desembre de 2007, per la qual s’adopta el Programa Operatiu d’intervenció comunitària del Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc de l’objectiu de competitivitat regional i ocupació de Catalunya, estableix els eixos prioritaris a partir de la correspondència entre els objectius intermedis del Programa Operatiu de Catalunya i les Directrius Estratègiques Comunitàries per als Fons Estructurals 2007-2013.
L’objectiu de competitivitat regional i ocupació persegueix incrementar la competitivitat i l’atractiu de les regions, així com també el seu nivell d’ocupació, per mitjà de la previsió dels canvis econòmics i socials, augmentant i millorant la qualitat de la inversió en capital humà, la innovació, la difusió de la societat del coneixement, el foment de l’esperit empresarial, la protecció i millora del medi ambient, l’accessibilitat, l’adaptabilitat dels treballadors i les empreses, i el desenvolupament de mercats laborals no excloents.
Per donar compliment a aquests objectius, el Departament de Governació i Administracions Públiques regula, mitjançant ordres, els procediments per a la selecció d’actuacions dels ens locals que s’incorporin als diferents eixos i categories recollits en el Programa Operatiu, així com la gestió posterior, amb garanties plenes de publicitat i concurrència.
Tipologia dels eixos i categories susceptibles de cofinançament FEDER:
EIX 1. INNOVACIÓ, DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL I ECONOMIA DEL CONEIXEMENT

03. Transferència de tecnologia i millora de les xarxes de cooperació entre petites empreses (PYME), entre aquestes i altres empreses i universitats, centres d’ensenyament postsecundària de tot tipus, autoritats regionals, centres d’investigació i enclavaments científics i tecnològics (parcs científics i tecnològics, tecnópolis, etc).

07. Inversió a empreses directament relacionades amb la investigació i la innovació.

08. Altres inversions a empreses.

13. Serveis i aplicacions per al ciutadà.

EIX 2. MEDI AMBIENT, PREVENCIÓ DE RISCOS I ENERGIA

50. Rehabilitació de zones industrials i terrenys contaminats.

53. Prevenció de riscos (incloses l’elaboració i aplicació de plans i mesures per prevenir i gestionar els riscos naturals i tecnològics).

EIX 4. DESENVOLUPAMENT LOCAL I URBÀ

56. Protecció i desenvolupament del patrimoni natural.

57. Altres ajuts per millorar els serveis turístics.

58. Protecció i conservació del patrimoni cultural.

61. Projectes integrats per a la regeneració urbana i rural.

EIX 5. ASSISTÈNCIA TÈCNICA

85. Preparació, execució, seguiment i inspecció.

86. Avaluació i estudis; informació i comunicació.

La normativa aplicable directament a les últimes convocatòries FEDER és la que figura a continuació:

Ordre GRI/35/2013, de 17 de gener, de modificació de l’Ordre GRI/320/2012, de 18 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, i s’obre la convocatòria per presentar sol•licituds.

Ordre GRI/21/2012, de 2 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores per a seleccionar operacions dels ens locals de la demarcació de Lleida susceptibles de ser cofinançades pel FEDER, per al període 2007-2013, eix 1, i s’obre la convocatòria per a presentar sol·licituds.

 La normativa general aplicable i la legislació sobre el FEDER, és la que figura a continuació:

Programa operatiu FEDER 2007 – 2013 (Aprovat Decisió de la Comissió de 7 de desembre de 2007)
Reglament (CE)1080/2006 del Parlament europeu de 5 de juliol relatiu al FEDER (Esp.)
Reglament (CE)1083/2006 del Consell d’11 de juliol pel qual s’estableixen les disposicions generals relatives al FEDER. (Esp.)
Correccions al Reglament (CE)1083/2006
Reglament (CE) núm. 1341/2008 del Consell de 18 de desembre de 2008 pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 1083/2006 6
Reglament (CE) 284/2009 del Consell de 7 d’abril de 2009 pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 1083/2006 6
Reglament (CE)1828/2006
Decisió del Consell de 6 d’octubre de 2006 relatives a les directrius estratègiques comunitàries en matèria de cohesió. (Esp.)
Criteris de selecció d’operacions del Comitè de Seguiment
Ordre EHA/524/2008 (despeses subvencionables)
Circular MHAP 1/2012 (modificació de contracte )
Circular MHAP 2/2012 (pagament a proveïdors)
Orientacions per a la determinació de les correccions financeres per incompliments de les regles dels contractes públics
Nota orientativa sobre el tractament de les errades comunicades als informes anuals de control
Criteris per a l’aplicació de les Disposicions de l’art. 98 del Reglament (CE) 1083/2006
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 19.12.2013 relativa al establecimiento y la aprobación de las directrices para la determinación de las correcciones financieras
Instruccions de la Intervenció General (control financer)
Pla de Control de la Direcció General d’Administració Local
Addenda al Pla de control de la Direcció General d’Administració Local

Informació pública – EIA ampliació regadiu del Segrià Sud

Informació pública de l’estudi d’impacte ambiental del Projecte actualitzat de l’ampliació del regadiu del Segrià Sud

ANUNCI pel qual se sotmet a informació pública l’estudi d’impacte ambiental del Projecte actualitzat de l’ampliació del regadiu del Segrià Sud relatiu al Projecte de modificació de les característiques de la concessió del reg del Segrià Sud (C-ER-00942.A). (DOGC núm. 6370 – 07/05/2013)

Se sotmet a informació pública l’estudi d’impacte ambiental del Projecte actualitzat de l’ampliació del regadiu del Segrià Sud relatiu al Projecte de modificació de les característiques de la concessió del reg del Segrià Sud (C-ER-00942.A).

Les persones interessades poden examinar-lo i formulari-hi al·legacions durant el termini d’30 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6370 – 07/05/2013).

– Estudi d’impacte ambiental del Projecte actualitzat de l’ampliació del regadiu del Segrià Sud (clau IA-C-ER-00942.A2) [PDF,104,94 MB.] Memòria i annexos. Data de redacció: febrer de 2013

– Projecte de modificació de les característiques de la concessió del reg del Segrià Sud (clau: C-ER-00942.A) [PDF,263,20 MB.] Memòria i annexos, plànols i pressupost. Data de redacció: maig de 2010

Termini d’informació pública: del 8 de maig a l’11 de juny de 2013

Podeu seguir-nos i deixar el vostre comentari al nostre Twitter (https://twitter.com/#!/Agroterritori) o al facebook. També podeu enviar-nos un mail amb el vostre comentari i el penjarem a la nostra web.

Enllaços d’interès:

Informació pública – EIA ampliació regadiu del Segrià Sud

 

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.