Categories

Ajuts del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

El FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) és el principal instrument de la Unió Europea per al desenvolupament de les regions menys afavorides o en declivi industrial.
Les actuacions beneficiàries del FEDER poden rebre un finançament fins al 50% del cost total de la inversió.
La Decisió de la Comissió Europea, de 7 de desembre de 2007, per la qual s’adopta el Programa Operatiu d’intervenció comunitària del Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc de l’objectiu de competitivitat regional i ocupació de Catalunya, estableix els eixos prioritaris a partir de la correspondència entre els objectius intermedis del Programa Operatiu de Catalunya i les Directrius Estratègiques Comunitàries per als Fons Estructurals 2007-2013.
L’objectiu de competitivitat regional i ocupació persegueix incrementar la competitivitat i l’atractiu de les regions, així com també el seu nivell d’ocupació, per mitjà de la previsió dels canvis econòmics i socials, augmentant i millorant la qualitat de la inversió en capital humà, la innovació, la difusió de la societat del coneixement, el foment de l’esperit empresarial, la protecció i millora del medi ambient, l’accessibilitat, l’adaptabilitat dels treballadors i les empreses, i el desenvolupament de mercats laborals no excloents.
Per donar compliment a aquests objectius, el Departament de Governació i Administracions Públiques regula, mitjançant ordres, els procediments per a la selecció d’actuacions dels ens locals que s’incorporin als diferents eixos i categories recollits en el Programa Operatiu, així com la gestió posterior, amb garanties plenes de publicitat i concurrència.
Tipologia dels eixos i categories susceptibles de cofinançament FEDER:
EIX 1. INNOVACIÓ, DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL I ECONOMIA DEL CONEIXEMENT

03. Transferència de tecnologia i millora de les xarxes de cooperació entre petites empreses (PYME), entre aquestes i altres empreses i universitats, centres d’ensenyament postsecundària de tot tipus, autoritats regionals, centres d’investigació i enclavaments científics i tecnològics (parcs científics i tecnològics, tecnópolis, etc).

07. Inversió a empreses directament relacionades amb la investigació i la innovació.

08. Altres inversions a empreses.

13. Serveis i aplicacions per al ciutadà.

EIX 2. MEDI AMBIENT, PREVENCIÓ DE RISCOS I ENERGIA

50. Rehabilitació de zones industrials i terrenys contaminats.

53. Prevenció de riscos (incloses l’elaboració i aplicació de plans i mesures per prevenir i gestionar els riscos naturals i tecnològics).

EIX 4. DESENVOLUPAMENT LOCAL I URBÀ

56. Protecció i desenvolupament del patrimoni natural.

57. Altres ajuts per millorar els serveis turístics.

58. Protecció i conservació del patrimoni cultural.

61. Projectes integrats per a la regeneració urbana i rural.

EIX 5. ASSISTÈNCIA TÈCNICA

85. Preparació, execució, seguiment i inspecció.

86. Avaluació i estudis; informació i comunicació.

La normativa aplicable directament a les últimes convocatòries FEDER és la que figura a continuació:

Ordre GRI/35/2013, de 17 de gener, de modificació de l’Ordre GRI/320/2012, de 18 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, i s’obre la convocatòria per presentar sol•licituds.

Ordre GRI/21/2012, de 2 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores per a seleccionar operacions dels ens locals de la demarcació de Lleida susceptibles de ser cofinançades pel FEDER, per al període 2007-2013, eix 1, i s’obre la convocatòria per a presentar sol·licituds.

 La normativa general aplicable i la legislació sobre el FEDER, és la que figura a continuació:

Programa operatiu FEDER 2007 – 2013 (Aprovat Decisió de la Comissió de 7 de desembre de 2007)
Reglament (CE)1080/2006 del Parlament europeu de 5 de juliol relatiu al FEDER (Esp.)
Reglament (CE)1083/2006 del Consell d’11 de juliol pel qual s’estableixen les disposicions generals relatives al FEDER. (Esp.)
Correccions al Reglament (CE)1083/2006
Reglament (CE) núm. 1341/2008 del Consell de 18 de desembre de 2008 pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 1083/2006 6
Reglament (CE) 284/2009 del Consell de 7 d’abril de 2009 pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 1083/2006 6
Reglament (CE)1828/2006
Decisió del Consell de 6 d’octubre de 2006 relatives a les directrius estratègiques comunitàries en matèria de cohesió. (Esp.)
Criteris de selecció d’operacions del Comitè de Seguiment
Ordre EHA/524/2008 (despeses subvencionables)
Circular MHAP 1/2012 (modificació de contracte )
Circular MHAP 2/2012 (pagament a proveïdors)
Orientacions per a la determinació de les correccions financeres per incompliments de les regles dels contractes públics
Nota orientativa sobre el tractament de les errades comunicades als informes anuals de control
Criteris per a l’aplicació de les Disposicions de l’art. 98 del Reglament (CE) 1083/2006
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 19.12.2013 relativa al establecimiento y la aprobación de las directrices para la determinación de las correcciones financieras
Instruccions de la Intervenció General (control financer)
Pla de Control de la Direcció General d’Administració Local
Addenda al Pla de control de la Direcció General d’Administració Local

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.