Categories

Estratègia desenvolupament sostenible de Catalunya

ACORD GOV/127/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova l’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya.
*
L’eix 3, àmbit 3.9, del Pla de Govern 2007-2010 inclou com a objectiu estratègic 2 impulsar el canvi cap a un desenvolupament sostenible, i especifica en el seu objectiu operatiu 2.1 la necessitat d’establir i desenvolupar una estratègia catalana de sostenibilitat.
*
Aquest objectiu respon als diferents mandats internacionals relatius a la necessitat d’elaborar estratègies de desenvolupament sostenible, especialment Rio 1992 i Johannesburg 2002, així com a les demandes del Parlament de Catalunya, que ha plantejat diverses vegades la necessitat que Catalunya es doti d’una estratègia de desenvolupament sostenible, la darrera recollida a la Resolució 301/VII, de 2009.
*
Altrament, els ens locals i els agents socials impulsen també aquesta Estratègia. D’una banda, la Declaració de Manresa + 10, promoguda l’any 2008 per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, manifesta la necessitat i la demanda d’una estratègia a escala nacional. D’altra banda, la necessitat d’elaborar aquesta Estratègia ha estat acordada entre el Govern i els agents socials en el marc de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 2008-2011.
+
L’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya en l’horitzó 2026 ha d’esdevenir un full de ruta que fixi les línies i els objectius estratègics claus per tal de garantir la transició de Catalunya cap a una economia segura, ecoeficient i de baix contingut en carboni, basada en una minimització en el consum de recursos, especialment els no renovables, i en els impactes sobre la salut i el medi a Catalunya i al món.
+
L’Estratègia queda vertebrada en 16 línies estratègiques i estableix 101 objectius estratègics —49 dels quals quantificats—, que garanteixen, a nivell operatiu, la concreció i la viabilitat del model 2026. Aquests objectius estratègics han estat consensuats pels diferents departaments de la Generalitat i amb un ampli ventall d’actors socials i econòmics, tot garantint el caràcter integrador de l’Estratègia amb la resta de plans i programes de la Generalitat de Catalunya.
+

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.