Agroterritori

Participem Seminari de Medi Ambient, sobirania alimentària, salut i economia

La Fundació Olof Palme organitza el 13 i 14 de maig a Badalona el seu XIV seminari sobre Medi Ambient: Sobirania alimentària, salut i economía, dirigit especialment a estudiants de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La Fundació Agroterritori va participar en la taula final: L’AGRICULTURA A CATALUNYA, PRESENT I FUTUR: AGROTERRITORI_Olof_Palme

Programa MediAmbient_13 i 14 maig

DEBAT AGROTERRITORIAL: Diversitat d’usos de l’aigua en una plana seca

La Fundació Agroterritori i la Càtedra Repsol de Competitivitat i Desenvolupament Regional varen organitzar, mab el suport del departament de Geografia de la Universitat de Girona, el seminari: DEBAT AGROTERRITORIAL Diversitat d’usos de l’aigua en una plana seca, celebrat a Lleida el 4 d’abril. Programa: debat_agroterritorial_lleida_PROGRAMA_definitiu

L’aigua és un recurs escàs, poc disponible i en competència entre diferents usos i activitats, motiu de debat però també de conflicte.

Aquest Debat Agroterritorial vol posar sobre la taula una qüestió debatuda i amb molt ressò a les Terres de Lleida. Ara, l’objectiu que es propoa és el de reflexionar des de la perspectiva de la multifuncionalitat d’usos de l’aigua i la seva compatibilitat. Per això aquest Debat Agroterritorial proposa reunir als diferents representants dels diversos usos de l’aigua amb la finalitat, primer d’exposar les problemàtiques existents, i segon d’aportar idees, des d’una vessant propositiva per aconseguir un punt de trobada cap a la compatibilitat, la legitimació dels usos i per acostar els reptes de l’aigua a la societat.

Conclusions del seminari: Conclusions_Debat_Agroterritorial_Lleida

Estudi sobre l’Ocupació Real al voltant del porcí al Pla de l’Estany

El dia 11 d’abril de 2013, es va presentar a la seu del Consell Comarcal del Pla de l’Estany l’estudi desenvolupat per la Fundació Agroterritori Tipificació i quantificació de l’ocupació en la cadena agroalimentària del porcí al Pla de l’Estany, encarregat pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany. Els autors de l’estudi han estat Anna Roca i Cristina Tous.

Aquest estudi ha estat possible gràcies al finançament de la línia de subvenció pública del Servei d’Ocupació de Catalunya destinada a programes per al desenvolupament local en col·laboració amb entitats locals, concretament, foment per al desenvolupament local.

L’objectiu general de l’estudi que es presenta és la caracterització del sector del porc del Pla de l’Estany que es considera d’entrada l’element articulador de l’economia agrària de la comarca. Aquesta primera anàlisi permetrà aconseguir un coneixement precís de la realitat sociolaboral de les diferents fases dels processos de producció del sector del porc i a la vegada donarà suport al disseny de futurs programes de desenvolupament estratègic sobre l’ocupació agrària i no agrària. Això ha de permetre la millora de la gestió de la mà d’obra fixa i eventual durant la fase de producció ramadera així com actuar en la professionalització i el disseny de perfils ocupacionals en la resta de les fases del sistema agroalimentari del porcí.

Els objectius específics són:

1.     Analitzar l’organització del sector del porc i el seu pes com a motor agroeconòmic comarcal.

2.     Caracteritzar els perfils professionals i les necessitats ocupacionals i formatives en cadascuna de les fases de la cadena de valor del sistema agroproductiu del porcí.

3.     Estimar l’ocupació real (directa i indirecta) del sistema econòmic del porc tot separant les fases de producció, de transformació i de distribució i serveis.

4.     Elaborar propostes de futur per a l’estabilització i l’increment de la mà d’obra en el sector del porc a través de la posta en marxa de models i perfils més racionals social i ambientalment.

Agraïm a l’Oficina Comarcal del DAAM del Pla de l’Estany, en concret al seu cap Pere Hernansaez Torras i a la veterinària Anna Morlans per la seva predisposició i coneixements. També volem fer una especial menció a tots els ramaders de la comarca que han estat entrevistats i han aportat información sobre la seva activitat, així com als informants Eduard Martí, Josep Figueras, Xavier Artigas, Xavier Frigola, Albert Artigas, Rosend Saltiveri, Carme Rosset i Eva Morera. Les seves reflexions i implicació han estat cabdals pel projecte.

Publicació: Roca, A. i Tous, C. 2012. Tipificació i quantificació de l’ocupació real en la cadena de valor agroalimentària del porcí al Pla de l’Estany. Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

* Conclusions de l’estudi (català i castellà): Ocupacio_porci_CONCLUSIONS_cat_cast

* Presentació power point de l’estudi (català i castellà): Ocupacio_porci_PRESENTACIO_cat_cast

Estudi sobre la ma d’obra al sector vitícola de l’Alt Penedès

Fundació Agroterritori ha dut a terme l’estudi Dinamització de la mà d’obra en el sector vitícola de l’Alt Penedès. Perspectives de futur, encarregat per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Ha estat el·laborat per Cristina Tous.
Aquest estudi ha estat possible gràcies al finançament de la línia de subvenció pública del Servei d’Ocupació de Catalunya destinada a programes per al desenvolupament local en col·laboració amb entitats locals, concretament, foment per al desenvolupament local.

L’estudi pretén posar en valor el sector vitícola de la comarca des d’una perspectiva d’anàlisi socioeconòmica. Primerament, determina les tasques agrícoles necessàries en el cultiu de la vinya y quantifica la mà d’obra ocupada en el sector vitícola. Després, esbossa la xarxa de serveis al voltant de la vinya i dóna exemples d’empreses de serveis per tal de reflectir el pes del sector vitícola de l’Alt Penedès a nivell socioeconòmic. Posteriorment, i a partir de dades oficials, determina el nombre d’empreses i de treballadors de la fase industrial de la cadena del vi i el cava, és a dir, de la fase vitícola. Finalment, prenen com a base els resultats de l’estudi i la diagnosi realitzada per cada fase de la cadena del sector vitivinícola, dóna pautes d’actuació per tal de dinamitzar el sector vitivinícola i millorar l’ocupabilitat relacionada amb aquest sector estratègic per la comarca. 

A partir de la caracterització del sector vitivinícola com a element articulador de l’economia de la comarca de l’Alt Penedès, i establir les bases d’un coneixement precís sobre la realitat socioeconòmica del sector primari i agroindustrial de la comarca, l’estudi serveix per dissenyar futurs programes de desenvolupament estratègic del territori i millorar la gestió de la mà d’obra fitxa i temporal, entre altres.

*

Publicació: Tous, C. i Roca, A. 2012. Dinamització de la mà d’obra en el sector vitícola de l’Alt Penedès. Perspectives de futur. Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

*

* Resum de l’estudi: Ocupacio_vinya_RESUM

Articles d’Agroterritori al butlletí del CILMA

El butlletí hivern-primavera 2011 del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA) recull més de 25 exemples de promoció de marques de proximitat i qualitat, impuls de consorcis de dinamització econòmica i defensa dels espais agraris periurbans.

Agroterritori fa la seva aportació amb 3 articles.*

Joan Caball, coordinador nacional d’Unió de Pagesos i vicepresident de la Fundació Agroterritori, explica en el seu article com s’ha gestat la redacció de la “Carta de l’Agricultura Periurbana” i quins són els seus objectius. Cristina Tous, tècnica de la Fundació, dóna visibilitat a l’estat de l’espai periurbà al sud de la ciutat de Girona, on predomina l’activitat ramadera. Finalment, a l’apartat de legislació, Anna Roca, professora del departament de geografia de la Universitat de Girona i responsable de la Comissió Tecnicocientífica d’Agroterritori, posa sobre la taula la desprotecció que pateix el sòl agrari i les necessitats normatives per salvaguardar els espais i les activitats agràries, amb un exemple i reivindicació: la futura “Llei d’Espais Agraris de Catalunya”.

CILMA. Butlleí trimestral N11. Hivern-primavera 2011. Butlleti_CILMA11

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.