Eines – Normativa – Territorial

Llei 3/2012, modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme

Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost

El 29 de febrer s’ha publicat en el DOGC la Llei 3/2012. Aquesta nova Llei, inclosa en el bloc de les anomenades “Lleis òmnibus”, comporta la modificació de les següents normes jurídiques:

– Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
– Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
– Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial
– Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya.
– Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.
– Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge
– Decret 179/1995, del 13 de juny,pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
– Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

Enllaços d’interès:

Articles de premsa LA TERRA

DOGC núm. 6077 (29/02/2012)

Portal Jurídic de Catalunya

Documents relacionats:

TEXT Llei 3/2012, modificació del text refós de la Llei d\’Urbanisme

RD 2/2008, llei del sòl

Llei que estableix el règim jurídic sobre el sòl, en defineix les categories i d’altres aspectes com els procediments d’expropiació i les valoracions subsegüents.

La llei estableix dues categories de sòls: sòl urbanitzat i sòl rural (art.12). Destaca la definició que es fa del sòl rural, feta per negació. Segons aquest article el sòl rural és aquell no previst d’urbanitzar per l’ordenació territorial i urbanística.

Estat Espanyol. BOE núm.154, de 26.6.2008

Documents relacionats:

RD 2/2008, llei del sòl

 

Decret 305/2006 Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya

Aquest Decret té per objecte aprovar el Reglament de la Llei d’urbanisme, el qual s’estructura amb una sistemàtica molt similar a la de la pròpia Llei. Aquest reglament, a fi d’evitar una reiteració innecessària de disposicions amb el mateix contingut, desenvolupa aquells preceptes de la Llei que ho requereixen, tenint en compte que en molts casos aquest desenvolupament resulta innecessari atès el grau de detall amb que la Llei d’urbanisme regula determinades matèries.

Pel que fa al sòl no urbanitzable, el Reglament desenvolupa les característiques de les diferents modalitats d’usos i construccions autoritzables en aquesta categoria de sòl. S’introdueixen algunes especificacions en els procediments d’autorització, tot establint, a més, en el títol dedicat a planejament urbanístic, uns llindars mínims als efectes de determinar el procediment aplicable en el cas de les noves construccions pròpies d’activitats agrícoles o ramaderes.

Generalitat de Catalunya. DOGC núm.4682, de 24.7.2006

Documents relacionats:

Decret 305/2006, reglament d’urbanisme

 

Llei 9/2006, avaluació dels efectes de determinats plans en el medi ambient

Aquesta Llei adapta a la normativa espanyola la directiva comunitària 2001/42/CE, en relació sistemes de planejament que hauran d’emetre informe ambiental. La llei 9/2006 estableix els plans que s’hauran de sotmetre a informe ambiental, qui haurà d’emetre aquest informe, les consideracions que haurà de tenir i el procediment per la publicació i aprovació.

Estat Espanyol. BOE núm.102, de 29.4.2006

Documents relacionats:

Llei 9/2006, sobre evaluació dels efectes de determinats plans d’ordenació sobre el medi ambient

 

Decret 142/2005, Reglament d’elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials

Aquest reglament descriu el procediment per elaborar i aprovar els plans territorials parcials previstos en la Llei 23/1983 de política territorial. Aquesta llei incorpora la modificació proposta per la llei 24/2001 de la divisió del territori en diferents àmbits, així com estableix la obligatorietat d’elaborar un informe mediambiental per cada pla.

Generalitat de Catalunya. DOGC núm.4432, de 22.7.2005

Documents recents:

Decret 142/2005, Reglament d’elaboració dels plans territorials parcials

Llei 10/2004 de modificació de la llei 2/2002 d’Urbanisme

Modificació de la llei d’urbanisme 2/2002.

Especial menció requereix l’article 3, que modifica diversos aspectes de la llei 2/2002 relacionats amb la protecció del sòl no urbanitzable, la protecció del paisatge i l’ús racional del territori. Entre les modificacions cal mencionar: la prohibició d’urbanitzar terrenys amb un pendent superior al 20%, l’ampliació de les raons que permeten rehabilitar o reconstruir cases rurals i masies (art. 47) i un nou redactat de l’article 49 (procediment per a l’aprovació de determinats projectes en sòl no urbanitzable).

Generalitat de Catalunya. DOGC núm.4291 de 30.12.2004

Documents relacionats:

Llei 10/2004 de modificació de la llei 2/2002 d’urbanisme

Decret legislatiu 2/2003. Text refós de la Llei Municipal de règim local de Catalunya

La Llei 8/1987 de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, clau per a la construcció del règim local, ha sofert nombroses modificacions. La complexitat del món local reclamava des de feia temps poder comptar amb un text més actualitzat.

Es defineixen les potestats, els àmbits i els recursos així com les funcions dels municipis, de les comarques i de les províncies, les seves competències i activitats.

(DOGC 3887, 20 de maig de 2003)

Documents relacionats:

DL 2-2003 de 28 abril. Text refós LLei mpal. i de régim local de Catalunya.pdf

Llei d’Urbanisme de Catalunya

Aquesta llei regula com les administracions públiques competents en la matèria planifiquen o defineixen el model urbanístic de ciutat i el desenvolupen amb la participació dels propietaris i la resta d’operadors públics i privats. Es a dir, abasta l’ordenació, la transformació la conservació i el control de l’ús del sòl, del subsòl i del vol, llur urbanització, edificació i usos. També la conservació i rehabilitació de les obres, edificis i instal•lacions.

La norma estableix que els Plans Directors coordinen el planejament urbanístic, concreten l’emplaçament de les infraestructures, protegeixen el sòl no urbanitzable, inclouen determinacions sobre urbanisme sostenible i programen polítiques supramunicipals de sòl. Aquesta Llei només admet nous habitatges en sòl no urbanitzable si aquests estan vinculats a explotacions agràries (agrícola, ramadera, forestal o rústica). D’altra banda, adverteix que les normes de planejament són competència del Departament de Política Territorial i Obres Públiques per complementar o substituir els POUM en diversos supòsits.

Documents recents:

Llei 2/2002 d’urbanisme

Llei 24/2001, de reconeixement de l’Alt Pirineu com àrea funcional de planificació

L’article 2.2 de la llei 1/1995 estableix els àmbits territorials que seran unitats funcionals en aspectes de planejament. Aquesta divisió del territori ha estat modificada per la present llei, la qual incorpora una nova àrea funcional: Alt Pirineu i Aran.

Generalitat de Catalunya. DOGC núm.3563, de 29.1.2002

Documents relacionats:

Llei 24/2001, reconeixement de l’Alt Pirineu com àrea funcional

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.