Estrategies – Planejament urbanistic

Llei de l’Horta de València (DOGV Num 8252, 12.03.2018)

El dia 12 de març de 2018 ha estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (Num. 8252) la LLEI 5/2018, de 6 de març, de la Generalitat, de l’Horta de València.
«L’objecte de la llei és la preservació, la recuperació i la dinamització de l’Horta com a espai amb reconeguts valors agraris, ambientals, paisatgístics, arquitectònics, històrics, culturals i antropològics, que són determinants per al progrés econòmic, la qualitat de vida de la ciutadania i la gestió sostenible de l’àrea metropolitana de València, promovent la rendibilitat i la viabilitat econòmiques de l’activitat agrària.
Per a aconseguir aquestes metes, s’estableix un marc regulador dels usos del sòl i de les mesures de gestió i finançament de l’activitatagrària que fomenten el manteniment de l’activitat productiva, la millora de les condicions de vida de les persones que es dediquen a l’agricultura i la preservació de l’Horta de València davant les pressions de naturalesa urbanística que amenacen la seua sostenibilitat.»

Pla Territorial Metropolità de Barcelona

El Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB) ha estat recentment aprovat mitjançant l’Acord GOV/77/2010 (DOGC núm. 5627, de 12.5.2010). Aquest document estableix les estratègies de desenvolupament territorial d’aquesta àrea geogràfica, que comprèn les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, Alt Penedès, Garraf, Vallès Oriental i Vallès Occidental.

El Pla s’articula a partir de les consideracions generals definides en l’article 1.4, entre les quals «afavorir la diversitat del territori, mantenint la referència de la seva matriu biofísica» o «protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de l’ordenació del territori«.

Respecte al Sistema d’Espais Oberts, que comprèn el sòl classificat com a no urbanitzable pel planejament urbanístic vigent, el PTMB distingeix tres tipus bàsics de sòl (Art. 2.4):

1. Espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari.

2. Espais de protecció especial de la vinya.

3. Espais de protecció preventiva.

Referent als espais agraris el PTMB estableix que el planejament urbanístic ha de tenir en compte les següents vàlues agràries a l’hora de classificar el sòl no urbanitzable (Art. 2.13):

1. Terrenys destinats a usos agraris de conreu o de pastura significatius en el context territorial.

2. Terrenys edafològicament valuosos.

3. Terrenys de regadiu o que poden ser-ho.

4. Terrenys més planers i amb unitats productives extenses.

5. Terrenys que embolcallen espais naturals protegits.

6. Terrenys en producció objecte d’usos agraris amb les modalitats de pastura, estanyatge i/o guaret.

7. Espais de transició entre l’espai urbà i l’espai agrari, per tal de fer compatible i garantir l’encaix dels usos respectius.

Tot aquest compendi de punts defineixen els objectius del pla respecte a l’ordenació dels espais agraris. La seva aplicació en la matriu territorial queda plasmada en la documentació del PTMB. Adjunt trobareu el mapa del planejament dels espais oberts de la regió metropolitana, on queda reflexada la classificació dels diferents tipus de sòl.

Generalitat de Catalunya, DPTOP, maig 2010

Enllaços d’interès:

Documentació del Pla Territorial Metropolità de Barcelona

Documents relacionats:

Acord GOV/77/2010, pel qual s’aprova el Pla Territorial Metropolità de Barcelona

Cartografia: Planejament i Sistema d’Espais Oberts

Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona

El Pla Territorial Parcial (PTP) del Camp de Tarragona fou aprovat el proppassat 12 de gener del 2010 (Acord de govern 4/2010). Aquest PTP defineix les línies de desenvolupament territorial de les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès.

Adjunt trobareu el document d’anàlisi del sistema d’espais oberts del PTP del Camp de Tarragona.

Generalitat de Catalunya, DPTOP, febrer del 2010

Enllaços d’interès:

Documentació del PTP Camp de Tarragona

Documents relacionats:

Acord GOV/4/2010, pel qual s’aprova el PTP Camp de Tarragona

PTP.4. Anàlisi del sistema d’espais oberts del Camp de Tarragona

Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (RPUC)

Atenent als articles 17 i 18 del Decret 305/2006 (Reglament de la Llei d’Urbanisme), la informació urbanística ha de ser consultable per qualsevol ciutadà, mitjançant els expedients que cadascún dels ajuntament posa a disposició dels ciutadans o bé a través del Registre de Planejament Urbanísitc de Catalunya (RPUC), el qual permet la consulta telemàtica dels expedients. El RPUC (art.18.3) ha de contenir un exemplar complet de tots els instruments de planejament urbanístic vigents en l’àmbit de Catalunya, inclosos els plans urbanístics derivats aprovats definitivament pels ajuntaments.

Així doncs a través del RPUC podrem consultar el planejament urbanístic general i derivat de cadascun dels ajuntaments de Catalunya, així com la cartografia associada i els expedients tramitats.

Enllaços d’interès:

Registre de planejament urbanístic de Catalunya

Plans Directors Urbanístics de Catalunya (PDU)

Els Plans Directors Urbanístics (PDU) formen part del planejament urbanístic general, i estableixen els criteris per l’elaboració dels POUM en acord amb el planejament territorial vigent.

Els PDU són definits en l’article 56 de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. Atenent al text d’aquest article, correspon als PDU establir:

a) Directrius per a coordinar l’ordenació urbanística d’un territori d’abast supramunicipal.

b) Determinacions sobre el desenvolupament urbanístic sostenible, la mobilitat de persones i mercaderies i el transport públic.

c) Mesures de protecció del sòl no urbanitzable, i els criteris per a l’estructuració orgànica d’aquest sòl.

d) La concreció i la delimitació de les reserves de sòl per a les grans infraestructures, com ara xarxes viàries, ferroviàries, hidràuliques, energètiques, portuàries, aeroportuàries, de sanejament i abastament d’aigua, de telecomunicacions, d’equipaments i altres de semblants.

e) La programació de polítiques supramunicipals de sòl i d’habitatge, concertades amb els ajuntaments afectats en el si de la tramitació regulada per l’article 81. Aquesta programació ha de garantir la solidaritat intermunicipal en l’execució de polítiques d’habitatge assequible i de protecció pública, la suficiència i la viabilitat d’aquestes polítiques per a garantir el dret constitucional a l’habitatge i el compliment dels principis que estableix l’article 3.

Els Plans Directors Urbanísitcs no poden classificar sòl, doncs aquesta competència correspon als Plans d’Ordenació Urbanística Municpal (POUM, art. 57.2.a), sinó que dónen les directrius a les quals s’hauran d’adaptar aquests POUM’s.

Podem consultar la relació de PDU aprovats a Catalunya a través del portal web del DPTOP.

Enllaços d’interès:

Web del DPTOP de Plans Directors Urbanístics

Catàleg de masies i cases rurals del POUM

La Llei d’urbanisme de Catalunya estableix en l’article 50.2 que en els plans urbanístics municipals s’haurà d’incloue «un catàleg de masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i justificar les raons que en determinen la preservació i la recuperació«.

En aquest document trobem desenvolupades les directrius per elaborar aquest catàleg i els criteris que s’han de seguir.

Generalitat de Catalunya, Direcció General d’Urbanisme (DPTOP), desembre del 2008.

Documents relacionats:

Directrius de contingut per al catàleg de masies i cases rurals

Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals

L’àmbit denominat com a Comarques Centrals inclou les comarques de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, l’Osona i el Solsonès. El Pla Territorial Parcial d’aquest àmbit va ser aprovat el 16 de setembre de 2008.

Objectius en relació als espais oberts:

En relació als espais oberts aquest Pla es marca els següents objectius:
Preservar les parts del territori on és desitjable el manteniment de l’activitat agrària dels processos que els poguessin afectar de forma negativa, per tal de garantir, a llarg termini, la competitivitat i les produccions de qualitat, la gestió adequada del medi ambient, la diversificació de les fonts de renda i el desenvolupament endogen; Protegir la diversitat dels paisatges naturals i culturals que composen el territori de les Comarques Centrals de Catalunya; Orientar l’expansió de les àrees urbanes de forma que es creïn espais de qualitat ben interrelacionats amb els entorns naturals.

Generalitat de Catalunya, DPTOP. Setembre del 2008.

Enllaços d’interès:

Documentació del PTPde les Comarques Centrals

Documents relacionats:

Annex del PTP de les Comarques Centrals: Sistems d’Espais Oberts

Acord GOV/158/2008, pel qual s’aprova el PTP Comarques Centrals

Pla Territorial Parcial de Ponent (Terres de Lleida)

El Pla Territorial General de Catalunya agrupa les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell en un sol àmbit de planificació. El Pla Territorial Parcial de Ponent va ser aprovat el 24 de juliol de 2007.

El document adjunt correspon a les estratègies de planejament del sistema d’espais lliures.

Generalitat de Catalunya, DPTOP, juliol del 2007.

Enllaços d’interès:

Documentació del PTP Ponent (Terres de Lleida)

Documents relacionats:

Acord GOV/94/2007, pel qual s’aprova el PTP de Ponent (Terres de Lleida)

Annex del PTP relatiu al sistema d’espais oberts

Pla Territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran

El Pla territorial de l’Alt Pirineu i Aran recull, dins el seu àmbit d’actuació, els objectius establerts per la Llei d’alta muntanya (1983) i el Pla territorial general de Catalunya (1995). Afecta a les comarques de l’Alt Urgell, Alta Ribagorça, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i la Val d’Aran. El PTP de l’Alt Pirineu i Aran va ser aprovat el 25 de juliol de 2006.

El document adjunt correspon a les estratègies de planejament relatives al sistema d’espais oberts.

Generalitat de Catalunya, DPTOP, juliol del 2006.

Enllaços d’interès:

Documentació del PTP Alt Pirineu i Aran

Documents relacionats:

Annex del PTP Alt Pirineu i Aran: Sistema d’Espais Oberts

Acord GOV/78/2006, pel qual s’aprova el PTP de l’Alt Pirineu i l’Aran

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.