Eines – Normativa – Territorial

Directiva 2001/42/CE, evaluació dels efectes de detrminats plans i programes en el medi ambient

Aquesta directiva obliga a les autoritats competents a dur a terme una evaluació ambiental dels plans que afectin a àrees relacionades amb l’agricultura, la indústria, el transport, la ordenació municipal, etc. (art 3.1.a).

Comunitat Europea. DOCE núm.197/30, de 21.7.2001

Documents relacionats:

Directiva 2001/42/CE, evaluació ambiental en els plans

Llei 1/1995, per la qual s’aprova el Pla Territorial General de Catalunya (PTG)

D’acord amb la Llei 23/1983 de política territorial, aquesta llei desenvolupa el Pla Territorial General de Catalunya.  El pla defineix els diferents àmbits pels quals s’haurà de desenvolupar els Plans Territorials Parcials (art.2), i estableix les especificacions que hauran de tenir aquests.

L’article 4.3 de la llei estableix els objectius que s’hauran de seguir per la preservació del medi. Entre aquests destaca: «respectar les terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès, ja sigui per llur extensió, per llur ubicació o per llur fertilitat» (art 4.3.b).

Generalitat de Catalunya. DOGC núm.2032, de 31.3.1995

Documents relacionats:

Llei 1/1995, per la qual s’aprova el PTG

Llei 23/1983, de política territorial

La llei estableix les directrius de planejament territorial català. Constitueix el marc de referència per a tots els plans parcials i sectorials que preveu elaborar.

L’article 5 estableix que el Pla General Territorial de Catalunya ha de definir «les terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès que cal conservar o ampliar per les seves característiques d’extensió, de situació i de fertilitat». Aquestes terres agrícoles podran ser de règim de protecció especial (art.16).

Documents relacionats:

Llei 23/1983, de política territorial

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.